สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  •  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  คลิกที่นี่

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560   คลิกที่นี่

- ระบบสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560   คลิกที่นี่

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565   คลิกที่นี่

  • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิกที่นี่ 

  • คู่มือวินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   คลิกที่นี่

  • ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552      คลิกที่นี่