เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สายตรง

ภายใน

โทรสาร

 ผู้อำนวยการสำนัก

0-2668-6430

53111

0-2241-4779

 หน้าห้อง

 

53112-3

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

0-2241-1026

53121-23

 0-2241-1026

 งานสื่อสาร

0-2243-1162

53126-27

 
 

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี

0-2243-5916

53151

0-2243-8917

 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสรรพสามิต

0-2243-8915

53141

0-2243-8995

 

 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและ
 การปราบปราม

0-2243-0522

53131, 53133

0-2243-0522

ธุรการ

0-2668-6593

53135

 

 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี

0-2668-6593

53134

 

 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาระบบการปราบปราม

0-2668-6593

53135

 
 

 ส่วนตรวจสอบภาษี1

0-2243-8917

53155

0-2243-8917

 ธุรการ

0-2243-8917

53157

 

 ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถยนต์และเรือ)

0-2243-8917

53163, 53164

 

 ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (รถจักรยานยนต์
 แบตเตอรี่ น้ำหอมและโทรคมนาคม)

0-2243-8917

53154, 53161

 

 ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องปรับอากาศ
 หินอ่อนและหินแกรนิต)

0-2243-8918

53161

 
 

 ส่วนตรวจสอบภาษี2

0-2243-8917

53158

0-2243-8917

 ธุรการ

0-2243-8917

53136

 

 ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (น้ำมันและผลิตภัณฑ์
 น้ำมัน)

0-2243-8917

53162, 53165

 

 ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (สนามม้า สนามกอล์ฟ 
 แก้วเลคคลิสตัน อาบอบนวด และดิสโก้เธค)

0-2243-8917

53159, 53161

 

 ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน (เครื่องดื่มและเครื่องขาย
 เครื่องดื่ม พรม และสารทำลายชั้นบรรยากาศ)

0-2243-8917

53164, 53171

 
 

 ส่วนป้องกัน และปราบปราม1

0-2243-8915

53141, 53145

0-2243-8915

 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม 1

 

53146, 53147

0-2243-0520

 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม 2

0-2668-6616

53137

 

 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม 3

0-2668-6610

53143

 

 ส่วนป้องกัน และปราบปราม2

0-2243-8915

53144, 53145

 

 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม 4

0-2668-6616

53145

0-2243-0520

 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม 5

 

53148

 

 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม 6

 

53132, 51149