สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

1.ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการสืบสวน การประมวลหลักฐาน การตรวจสอบทางบัญชี และการประเมินเรียกเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บเพิ่มเติม

2.ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และการควบคุมของกรม

3.ตรวจสอบและแนะนำร้านจำหน่ายสินค้าสรรพสามิตและโรงงานที่อยู่ในความควบคุมของกรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของกรม

4.ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

5.เป็นศูนย์กลางวิทยุและสื่อสารของกรม

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ที่มา : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 13

 

 

สํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูล การสืบสวน การประมวลหลักฐาน การตรวจสอบทางบัญชี และการประเมินเรียกเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บเพิ่มเติม

 

2.ตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติ สุรา ยาสูบ และไพ่

 

3.ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการกําหนดนโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามผู้กระทําผิด ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต ในความผิดตามกฎหมายสรรพสามิตที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต รวมถึงกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.ตรวจสอบและแนะนำร้านจําหน่ายสินค้าสรรพสามิตและโรงงานที่อยู่ในความควบคุมของกรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของกรม

 

5.ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา สร้างมาตรฐาน ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการบริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

 

6.เป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย

 

7.เป็นศูนย์กลางวิทยุและสื่อสารของกรม

 

8.ควบคุมทะเบียนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

 

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ที่มา : โครงสร้างอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของ "หน่วยงานต่าง ๆ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 (ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน)"