เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
  

   

อำนาจหน้าที่

(๑)ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการสืบสวน การประมวลหลักฐาน การตรวจสอบทางบัญชี และการประเมินเรียกเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บเพิ่มเติม

(๒)ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรม

(๓)ตรวจสอบและแนะนำร้านจำหน่ายสินค้าสรรพสามิตและโรงงานที่อยู่ในความควบคุมของกรมให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกรม

(๔)ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

(๕)เป็นศูนย์กลางวิทยุและสื่อสารของกรม

 (๖)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

ที่มา : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 13 คลิกที่นี่

 

วิสัยทัศน์

       ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ

 

พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษี ป้องกันและปราบปราม ผู้กระทำผิดตามกฎหมาย

2. ปฏิบัติงานโดยเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

3. เป็นแหล่งความรู้ในด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม