What You See Is What You Get Element

 

อัตราภาษีสุราและตัวอย่างการคำนวณภาษี โปรแกรมคำนวณภาษีสุรา

*การคำนวนภาษีนี้เป็นเพียงการแสดงวิธีคำนวณภาษีสรรพสามิตเบื้องต้นเท่านั้นหากประสงค์จะยื่นแบบรายการภาษีที่ถูกต้อง โปรดยื่นแบบรายการภาษีและกรอกรายละเอียดตามแบบ ภส.03-07