ผลการจัดเก็บรายได้

 
 

ภาพรวมเปรียบเทียบ

แต่ละเดือน สะสม แต่ต้นปี                                       

ภาพรวมเปรียบเทียบแยกตามสินค้า

ประจำปีงบประมาณ

ประจำไตรมาส

ประจำเดือน

ผลการจัดเก็บรายได้แยกตามหน่วยงาน

รายปี

รายไตรมาส

รายเดือน

ผลการจัดเก็บรายได้แยกตามสินค้าแบบสรุป

รายปี

รายไตรมาส

รายเดือน

ผลการจัดเก็บรายได้แยกตามสินค้าแบบรายละเอียด

รายปี

รายไตรมาส

รายเดือน

ผลการจัดเก็บรายได้แยกตามแหล่งรายได้ (ในประเทศ/นำเข้า)

ประจำปี

ประจำเดือน

 
 

 

 

 

 

                       jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 

 

 

 

 

 

                        kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk