ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวแจกและแถลงข่าว

  
bg 1280-1024.jpg
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หลักการอิงภาระภาษีที่จัดเก็บภาษีในปัจจุบัน ไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

bg 1280-1024.jpg
สรรพสามิตนาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

bg 1280-1024.jpg
ประชุมอธิบดีสรรพสามิตอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Excise Taxation
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

bg 1280-1024.jpg
สรรพสามิตครบรอบ 85 ปี มุ่งสู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษีที่ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ