สรรพสามิตนาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กรมสรรพสามิตเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยนามาตรการเชิงรุกมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต ด้วยการติดตั้งระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ามันทางบก บริเวณด่านชายแดนทั่วประเทศ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องชั่งน้าหนัก เพี่อควบคุมและติดตามการขนส่งน้ามันเข้า-ออกจากราชอาณาจักร (อ่านต่อ)


  • bg 1280-1024.jpg