การประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 15/2560

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 15/2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

 


 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 •