ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา > ประกาศราคากลาง ตามนโยบาย ปปช

  
| |

 ประกาศราคากลางตามนโยบาย ปปช    

 รายละเอียดโครงการ ราคากลางพร้อมเอกสารแนบ
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 11 เครื่องรายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอืนที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัมรายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ่ที่ผลิตในราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรรายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรรายละเอียด
โครงการ ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับใช้ในห้องน้ำ จำนวน 200 ลังรายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
จัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทั้งระบบ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายละเอียด
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AECรายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 5 โรงงาน 22 สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 5 โรงงาน 22 สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ บริเวณท่าเทียบเรือแสงทอง จังหวัดระนอง รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยรต์ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบ รายละเอียด
โครงการจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุรศักดิ์ รัตนวันธุ์ ประจำปี 2561 รายละเอียด
โครงการจ้างนายสุลิต เปี่ยมวิไล ข้าราชการเกษียณ ประจำปี 2561 รายละเอียด
โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ณ อาคารเทคนิค 2552 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุเกิน 30 กรัม จำนวน 32,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 118,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งาน ภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการจัดเก็บข้อมูลฉลากสุรา และยาสูบรายละเอียด
โครงการบอกรับสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของกรมสรรพสามิตรายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocol Level switch)รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 29 โรงงาน 92 สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งห้อง Server และตู้ RACK รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทศโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
โครงการตรวจสอบ กำกับและติดตามเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจำหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสุราชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและจัดเก็บภาษี รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจัดเหมาทำลายยาสูบ ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณผนังโถงหน้าลิฟต์กลาง ชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดจ้างเหมาขนย้ายของกลาง จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการจัดซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 35 รายการ  รายละเอียด
โครงการบริการดูแลบำรุงลิฟต์ จำนวน 5 เครื่อง  รายละเอียด
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคิวพร้อมบริการข้อมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการขนย้ายพร้อมรื้อถอนห้องช่างบริเวณลิฟต์ตัวที่ 3 ชั้น 1 และดำเนินการก่อสร้างห้องช่างแห่งใหม่หลังอาคารคลังพัสดุ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อผงหมึกสี เครื่องพิมพ์ รายละเอียด
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการระบบสารสนเทศกฏหมาย รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายวิทยุสื่อสารดิจิตอลของศูนย์ปฏิบัตการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Hp Laserjet จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือพร้อมระบบติดตามของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม จังหวัดสงขลา โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารคลังเก็บวัสดุและอุปกรณ์ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต รายละเเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ชนิดกลั่นนชุมชน ประจำปีงบประมาร 2560 จำนวน 14,600,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด

โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือพร้อมระบบติดตามของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
โครงการตรวจสอบและควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (ทางรถยนต์) ด้วยระบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการเปลี่ยนระบบฐานข้อมูล (informix) ของระบบควบตุมการรับ-จ่ายน้ำมัน รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร ทางบก (รถยนต์) สำหรับการส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร คลังน้ำมันบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 68 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายน้ำมัน ที่โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมเครื่องมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
โครงการจัดซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่นและชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 31,520,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ที่ติดตั้ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดชุมพร รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ชนิดสุราขาว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 240,000,000 ดวง  โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร รายละเอียด
โครงการการจัดซื้อ Mainboard เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM X3550 M4 (Linux) (Model 7914-F2A) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบให้ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน จำนวน 630,000,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 210,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน จำนวน 150,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 192,200,000ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ ชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40,000,000ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์บัตรของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภษ.307 (ฉลากดำ ฉลากแดง) รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
โครงการซื้อกระดาษทำปกขนาด A4 จำนวน 500 รีม รายละเอียด
โครงการซื้อเครื่องควบคุมระบบโทรศัพท์ รายละเอียด
โครงการซ์้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,200,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวุัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15รายการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมเสาวิทยุเดิมระบบอนาล็อก พร้อมติดตั้งระบบสื่อสารทางทะเล โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรวบอาคารกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล เพื่อใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม สำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ไทยน้ำทิพย์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานขอนแก่น) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 73 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่งที่ติดตั้ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดชุมพร รายละอียด
โครงการติดตั้งระบบฉีดสาร Marker แบบอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางทะเล และที่ไปจำหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเนื่อง ณ คลังน้ำมัน บางจาก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบ Real time surveilance เพื่อควบคุมและตรวจสอบเรือขนย้ายน้ำมันฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17,600,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการบริหารข้อมูลในการติดตามการขนย้ายน้ำมันในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริหารการคืนภาษี กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อติดตั้งจำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) เพิ่มเติม ระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System :LIMS)รายละเอียด
โครงการสำรวจความพึงพอใจแลไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์บัตรของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภษ.307 (ฉลากดำ ฉลากแดง) รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติเพื่อฉีดสารผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ของคลังน้ำมันบางจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการเปลี่ยนBattery และอุปกรณ์ Breaker และสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดหาอะไหล่เรือตรวจการณ์สรรพสามิต 1 เรือตรวจการณ์สรรพสามิต 2 และเรือตรวจการณ์สรรพสามิต 3 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11,440,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6,400,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเทป Backup จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 209,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดแผ่นและชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 12,900,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง ของศูนย์ปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
งานปรับปรุงห้องทำงานชั้น 1 อาคารกรมสรรพสามิตเพื่อปรับปรุงเป็นห้องสมุด รายละเอียด
โครงการสำรวจราคาขายปลีกและจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบและเครื่องดื่ม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค๊ดลับและระบบตรวจสอบการเสียภาษีเบียร์แบบใหม่/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ส่วนควบคุมโรงงาน...กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด
โครงการซื้อกระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องน้ำ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการแปลพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่และการจัดทำคำอธิบายในแต่ละมาตรา รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายละเอียด
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงาน 14 สายการผลิต หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1 กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจำเกิน 15 กรัม จำนวน 58,000,000 ดวง  รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ชนิดม้วน และชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ชนิดม้วน จำนวน 64,000,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 46,000,000 ดวง) โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โึครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 87,780,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราขาว ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 145,900,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และรบบการสำรวจระยะไกล ปี 59 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ชนิดสุราต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17,640,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเทภทั่วไป ระดับอาวุโส ทั้งระบบ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อเยาวชนรายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษรายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ชนิดม้วน และชนิดแผ่น (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 256 (ชนิดม้วน จำนวน 60,000,000 ดวง และชนิดแผ่นจำนวน 12,800,000 ดวง) โดยวิธีพิเศษรายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ ชนิดม้วน จำนวน 85,500,000 ดวงรายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบจำลองสำหรับการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตในระยะกลาง 3-5ปีรายละเอียด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่นๆ ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม จำนวน 40,000,000 ดวงรายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการรายละเอียด

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุมกำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Markerรายละเอียด
โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคมรายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,800,000ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตสร้างสรรค์สังคม รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบของแสตมป์สรรพสามิต หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 134,420,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ  รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมแซมระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมกรส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 23,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สุราต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 24,000,000ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบบน้ำวน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดจ้างผู้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกเข้ารับการประกันคุณภาพผลการทดสอบ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ความหนา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งสารเคมีความละเอียดสูง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์น้ำหนักมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเคร่ืองดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,100,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราขาว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 281,320,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิดในประเทศ ชนิดม้วน จำนวน 40,200,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมาตรฐาน Carbon Footprint

รายละเอียด
โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ Marker รายละเอียด
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการบริการตอบข้อกฏหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง Server และตู้ Rack รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฏหมายสรรพสามิต รายละเอียด 
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม จำนวน 53,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงจ้างจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม จำนวน 30,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างตรวจสอบ กำกับและติดตามเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจำหน่ายสุรา บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ระยะที่ 2 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสุราชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและจัดเก็บภาษี โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่นประ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4,800,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิตโดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation)โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sing On (Tax SSO) รายละเอียด
โครงการเช่าบริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบMPLS (Multi Protocal Level Switch) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ จำนวน 10 โรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,299,387 บาท โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาและติดตั้งระบบสื่อสารด้วยเสียงผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย และที่กรมสรรพสามิต จำนวน 11,194,000 บาท โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่ีอมบำรุงรักษาและสอบเทียบระบบมาตรวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต (รายย่อย) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 229,100,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1,440,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบเชื่อมโยงสัญญาณมิเตอร์จำหน่ายน้ำมัน (Custody Meter) ภายในประเทศของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 300,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ ชนิดม้วน จำนวน 51,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker (Merker Online) ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม จำนวน 30,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม ที่ผลิตขึ้นในประเทศ จำนวน 80,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 20,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้านภาษีสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 94,640,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 39,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 2 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ ต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน จังวัดระยอง (จำนวน 3 โรงกลั่นน้ำมัน) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ระยะที่2 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 39,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 5,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด
โครงการจ้างโครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ สำหรับคลังแสตมป์ 1 และคลังแสตมป์ 2 รายละเอียด
โครงการสร้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 80,680,000 ดวง โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โครงการสร้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5,760,000 ดวง โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ รายละเอียด
โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการ จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์หลักของระบบฉีดสาร Marker ทางเรือ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการตรวจสอบและควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก ด้วยระบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม โดยใช้วิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฏหมาย กิจกรรมแถลงข่าวและเผยแพร่ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22,480,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการ จ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 274,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวน 22,200,000 ดวงโดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบสถานีเรดาห์ช่ายฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อควบคุมการกระทำผิดพืนที่ชายฝั่งอ่าวไทย(Radar Coastal Surveillance ระยะที่ 2 ณ คลังน้ำมัน) รายละเอียด
โครงการ เผยแพร่ผลการดำเนินงานกรมสรรพสามิตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Swith) รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีตกลง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการการจัดจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) สำหรับห้อง Data Center ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการจัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาระบบงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต (ฺBI) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่่ยนข้อมูลกัับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์เพิ่มเติม รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำ   ผิดกฏหมายสรรพสามิตุ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง SERVER และตู้ Rack รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมระบบ Call Center 1713 รายละเอียด
โครงการจัดพิมพ์แก้ไขแสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น จำนวน 150,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษามาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 14 โรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด

ติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มิชอบด้วย        กฏหมายออกจากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยอง ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม จำนวน 3  รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนแสตมป์ราคาดวงละ 10 สตางค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามน้ำมันเถื่อน รายละเอียด 
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกรมสรรพสามิตตามนโยบายรัฐบาล รายละเอียด

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฏหมาย กิจกรรมแถลง

ข่าวและเผยแพร่ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์พร้อมซ่อมบำรุงรักษาระบบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 7,800,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบ Additive Injection System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมการฉีดสารMarkerในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบReal Time Surveillanceเพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มิชอบด้วยกฏหมายออกจากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันจังหวัดชลบุรี ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 60,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 4,160,000 ดวง รายละเอียด
โครงการปรับปรุงโถง บริเวณชั้น1 รวมทั้งการย้ายระบบโทรศัพท์ ปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล และระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน และระบบห้องน้ำชั้น 1 ถึงชั้นที่ 5 อาคารกรมสรรพสามิต

รายละเอียด1

รายละเอียด2

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 249,160,000 ดวง รายละเอียด
ซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านช่างน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น(เพิ่มเติม) จำนวน 45,000,000 ดวง  รายละเอียด
ซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านช่างน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 4,160,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 5,000,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 5,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 7,634,450 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 599,200 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 237,420,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ) รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(รองศาสตราจารย์ยืน ภู่เจริญ) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 19,500,000 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 2,080,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ให้กับบริษัท ลอนดอน อเมริกัน โทแบคโค่ จำกัด จำนวน 4,160,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 7,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 28,000,000 ดวง ให้กับบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนราคาดวงละ 10 สตางค์ จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 297,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Mangement) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบเครื่องฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ คลังน้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดชุมพร  รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 23,700,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการจ้างจัดกิจกรรม "โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม" รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 19,500,000 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 2,080,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ให้กับบริษัท ลอนดอน อเมริกัน โทแบคโค่ จำกัด จำนวน 4,160,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 7,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 28,000,000 ดวง ให้กับบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนราคาดวงละ 10 สตางค์ จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษา พร้อมจัดหาอะไหล่ งานจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง (มาตรวัดและสื่อสารทางไกล โครงการที่1 น้ำมันดีเซล) คลังน้ำมันแม่กลอง และคลังน้ำมันภาคใต้เชื้อเพลิง จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 147,180,000 ดวง รายละเอียด
โครงการระบบติดตั้ง Real Time Surveillance คลังน้ำมันชายฝั่ง เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่งระยะที่ 5 (มาตรวัดและสื่อสารทางไกล โครงการที่ 1 น้ำมันดีเซล) ที่คลังน้ำมัน ปตท.บางจาก บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร รายละเอียด 
โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด รายละเอียด
โครงการจ้างทำกระเป๋าบรรจุแสตมป์ รายละเอียด
โครงการจ้างทำคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิตและระเบียบกรมสรรพสามิตด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการ พ.ศ.2557 รายละเอียด
โครงการจัดจ้างแฟ้มประวัติข้าราชการและพนักงานราชการ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคิวพร้อมบริการข้อมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 37,000,000 ดวง รายละเอียด 
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 40,900,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้าระหัสแบบ SSL (Secure Socket Layer) รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อระบบงานหลัก ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฏหมายสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ รายละเอียด 
โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ 1 เรือตรวจการณ์ 2 และเรือตรวจการณ์ 3 รายละเอียด
โครงการจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฎหมาย กิจกรรมแถลงข่าวและเผยแพร่ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง รายละเอียด 
โครงการจ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของศูนย์ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด 
โครงการติดตั้ง Additive Injector System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการฉีดสาร Marker ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี รายละเอียด 
โครงการติดตั้งระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี รายละเอียด 
โครงการติดตั้งระบบควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง รายละเอียด 
โครงการศึกษาภาษีการพนัน และสนามม้า รายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล รายละเอียด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบริการ Leased Line ประเภท MPLS ขนาด Bandwidth 2 Mbps รายละเอียด
โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรก รายละเอียด 
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต รายละเอียด 
โครงการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุสื่อสาร รายละเอียด
โครงการปรับปรุงระบบงานรายได้ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหร่ เครื่องฉีดสาร Marker  รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบสินค้าสุราและยาสูบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรและลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข (Maintenance) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ  รายละเอียด 
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) รายละเอียด 
โครงการงานซ่อมบำรุง สอบเทียบ ปรับปรุงและจัดหาอะไหล่ ระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์ รายละเอียด 
โครงการติดตั้งระบบ Real Time Surveillance คลังน้ำมันชายฝั่ง เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง จังหวัดชุมพร รายละเอียด 
โครงการติดตั้ง Additive Injector Syatem มาตรฐาน In line เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการฉีดสาร Marker ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง รายละเอียด 
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 260 ล้านดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 20 ล้านดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 12 ล้านดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 5 ล้านดวง รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย  รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 275,040,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารข้อมูลสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel switch) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศไทยใช้แทนราคาดวงละ 10 สตางค์ จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด 
จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back end integration เพื่อเชื่อมโยงระบบ National Single Windows ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด 
โครงการเช่าคู่สายระบบเครือข่าย(VPN) รายละเอียด 
โครงการติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง ระยะที่ 2 ณ จังหวัดสตูล รายละเอียด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง รายละเอียด 
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย รายละเอียด 
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (online clipping) รายละเอียด 
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ ระยะที่2 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อม่านม้วน รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบเครื่องฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติเพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการขออนุมัติจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 363,800 บาท รายละเอียด
โครงการขออนุมัติจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1,412,400 บาท รายละเอียด
โครงการขออนุมัติจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 492,200 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างย้ายสายโทรศัพท์เชื่อมโยงสัญญาณภายในกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการขออนุมัติดำเนินการพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนราคาดวงละ 10 สตางค์ รายละเอียด
โครงการขออนุมัติเช่าคู่สายระบบเครือข่าย (VPN) รายละเอียด
จ้างดำเนินการจัดทำข้อสอบในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 74,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการขออนุมัติบอกรับการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ รายละเอียด

จ้างย้ายระบบงานข้อมูล จำนวน 7 ระบบ

     1. ระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด1 
     2. ระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด2 

     3. ระบบให้บริการผู้ประกอบการทางอินเตอร์เน็ต

รายละเอียด3 
     4. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด4
     5. ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต (BI) รายละเอียด5
     6. ระบบ Back-end-integration  เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ   National Single Window    ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด6 
      7. ระบบสืบค้นประวัติบุคลากร (eHR) ระบบงานบันทึกข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายและระบบ บริหารจัดการสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Solvent) เชิงบูรณาการ รายละเอียด7 
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุสื่อสาร รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 8,350,000 ดวง รายละเอียด
จ้างจัดซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุสื่อสาร รายละเอียด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บหลักฐานและนำส่งข้อมูลผู้ที่กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศจำนวน 74,000.000 ดวง รายละเอียด
จ้างบริการบอกรับการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 24,600,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สุราขาว จำนวน 170,500,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 3,600,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 97,200,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข(Maintenance)ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมาย รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 3,000,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 11,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสินค้าเอทานอล รายละเอียด
จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต รายละเอียด
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ รายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558-2561 รายละเอียด
สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน รายละเอียด
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องหาความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะในน้ำมันแบบระบบดิจิตอลมือถือ รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด

 โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง ระยะที่ 4  (มาตรวัดและสื่อสารทางไกลโครงการที่ 1 น้ำมันดีเซล) ณ คลังน้ำมันราษณ์บูรณะ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาบำรุง บริหารจัดการของระบบงาน KM และ e-learning กรมสรรสามิต

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะที่ 2 รายละเอียด

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีสุราใหม่ และการจ่ายแสตมป์สุรา

รายละเอียด

             โครงการซื้อเครื่องฉายภาพ (Projector) จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียด
        โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคิวพร้อมการบริการข้อมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส รายละเอียด

              โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสรรพ                  สามิตประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ 

รายละเอียด
             สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80แกรม รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยสำนักงสรรพสามิตพื้นที่เลย

รายละเอียด

โครงการจ้างดำเนินงานในส่วนต่อขยายระบบมาตรวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์ โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด 1

รายละเอียด 2

โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารตรงข้ามห้องรองอธิบดี (นางสมณีย์ มงคลโภชน์) เป็นห้องประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารคลังแสตมป์ 2

รายละเอียด

โครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรกรมสรรพสามิตเป็นห้องปฏิบัติงานชั่วคราวของเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการจัดจ้างติดตั้งระบบงานในการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

โครงการจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ระบบบริการสารสนเทศด้านภาษีสรรพสามิต

รายละเอียด

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ในประเทศใช้แทนแสตมป์ ราคาดวงละ10 สตางค์ โดยวิธีกรณีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการจ้างบํารุงรักษาโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Windows ของกรมสรรพสามิต  โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีสอบราคา

รายละเอียด

โครงการจ้างทําความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ประจําเดือนตุลาคม 2556
โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการ  จ้างทําความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ประจําเดือนพฤศจิกายน2556 - เดือนกันยายน 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด

โครงการจัดซื้อผงหมึกสําหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน3 รายการ
โดยการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด

โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

รายละเอียด

โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 5 คัน

รายละเอียด

โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารคลังแสตมป์ 2 โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีตกลง

รายละเอียด

โครงการรื้อถอนหรือมีการโยกย้ายระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียด

โครงการจ้างบารุงรักษาระบบคิวพร้อมการบริการข้อมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส

รายละเอียด

โครงการศึกษา วิจัย การแก้ไขปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี

รายละเอียด

โครงการจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

รายละเอียด

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฎหมาย

รายละเอียด

โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีตกลง

รายละเอียด

โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ  พร้อมจัดหาอะไหล่  เครื่องฉีดสาร Marker

รายละเอียด

โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ -จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง  จำนวน 31 คลัง โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ ระบบมาตรวัดปริมาณวัดปริมาณน้ำเบียร์ และระบบมาตรวัดปริมาณน้ำสุราแช่ชนิดผลไม้ โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS โดยวิธิพิเศษ

รายละเอียด

โครงการจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิต ครั้งที่ 2  โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิต ครั้งที่ 1  โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและบูรณาการสารสนเทศด้านภาษีสำหรับประชาชน โดยวิธีตกลง

รายละเอียด 1

รายละเอียด 2

โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบงานรายได้ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสารของกรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด
   

โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอียด

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต

รายละเอียด

จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

รายละเอียด

โครงการจ้างเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบ
คอมพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

 โครงการจ้างดำเนินการจ้างบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง Sever และตู้ RACK

รายละเอียด

โครงการจ้างดำเนินการ จัดทำข้อสอบ เพื่อดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

โครงการซ๋อมแซมบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง ระยะที่ 3

รายละเอียด

โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต 3

รายละเอียด 1

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบ ครั้งที่ 1
โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชน (จังหวัดแพร่) โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4

รายละเอียด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3

รายละเอียด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2

รายละเอียด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1

รายละเอียด

จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิต
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิธีตกลง

รายละเอียด

จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบงานตามโครงการบริการตอบข้อมูลกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) โดยวิธีพิเศษ 

 รายละเอียด

โครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ

 รายละเอียด

โครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชน (จังหวัดพะเยา) โดยวิธีพิเศษ

 รายละเอียด
   


าย