ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา > ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  
| |
                                                        ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 โครงการ          ราคากลาง    เอกสาร  
สอบราคา  

สอบราคาจ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ประกาศ คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

การขายทอดตลาดพัสดุ

-ประกาศ คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 เครื่อง

-ประกาศ คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

จ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงสโมสรกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก แบบจำกัดข้อกำหนด

-ประกาศ คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

จ้างออกแบบปรับปรุงสโมสรกรมสรรสามิต โดยวิธีคัดเลือก แบบจำกัดข้อกำหนด

-ประกาศ คลีิ๊กที่นี่

รายละเอียด

รายละเอียด 

การขายทอดตลาดอาคารและครุภัณฑ์

-ประกาศ คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด 

รายละเอียด

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสารมิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

-ประกาศ คลิ๊กที่นี่

-ประกาศผู้ชนะ คลิ๊กที่นี

รายละเอียด

รายละเอียดที่1

รายละเอียดที่2

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ

-ประกาศ คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด  

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

-ประกาศ คลิ๊กที่นี่

   

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด 

จ้างบำรุงรักษาระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรับ-จ่าย เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กรมสรรพสามิต

- ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด 

จ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

- ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ

- ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

- ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อม่านม้วน

- ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 34 เครื่อง

- ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ

- ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน

- ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

         - ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

         - ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องหาความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะในน้ำมันแบบระบบดิจิตอลมือถือ

         - ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ (Projector) จำนวน 2 เครื่อง

          - ประกาศ คลิกที่นี่

 

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม

         ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม

          - ประกาศ คลิกที่นี่

          - ประกาศผู้ชนะ คลิกที่นี่           

รายละเอียด รายละเอียด

 

สอบราคา การจัดจ้างพิมพ์จุลสารสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างจัดพิมพ์จุลสารสามิต

- ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อกล้องวีดีโอ จำนวน 30 เครื่อง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวีดีโอ จำนวน 30 เครื่อง

- ประกาศ คลิกที่นี่

- คุณสมบัติ คลิกที่นี่

     รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ
จัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกที่นี่

     รายละเอียด  รายละเอียด