ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา > การประมูลซื้อด้วยระบบ

   

  ความเป็นมา | กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ  | ตัวอย่างสัญญา | แบบฟอร์มต่างๆ | ถาม - ตอบ | ติดต่อสอบถาม

 

ประกาศกรมสรรพสามิต

   
 

  

ประกาศราคากลางร่างประกาศ TORประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซ์้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 สิงหาคม 2560 new.gif

 

โครงการจัดซ์้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

15 สิงหาคม 2560 new.gif

 

โครงการจัดซ์้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 สิงหาคม 2560 new.gif

 

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 2560 new.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.1

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.2 

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.3 

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.4

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.5

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.6

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.7

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.8 

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.9 

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.10

 -แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.11

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.12  

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.13  

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.14

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.15

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่1.16

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.17

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.18

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.19

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.20

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.21

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.22

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.23

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.24

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.25

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.26

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.27

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.28

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.29

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.30

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.31

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.32

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่2.33 

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .2

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .3

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .4

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .5

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .6

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .7

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .8

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .9

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .10

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .11

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .12

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .13

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .14

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .15

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .16

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .17

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .18

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .19

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .20 

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .21

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .22

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .23

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .24

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .25

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .26

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .27

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .28

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .29

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่1 .30

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 31

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 32

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 33

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 34

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 35

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 36

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 37

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 38

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 39

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 40

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 41.0

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 41.1 

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 42

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 43

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 44

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 45

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 46.0

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 46.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 47

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 48

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 49

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 50

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 51

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 52

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 53

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 54

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 55

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 56

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 57

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 58

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 59

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 60

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 61

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 62

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 63

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 64

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 65

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 66

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 67

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 68

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 69

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 70

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 71

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 72

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 73

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 74

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 75

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 76

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 77

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 78

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 79

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 80

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 81

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 82

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 83 

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 84

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 85

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 86

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 87

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 88

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 89

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 90

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 91

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 92

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 93

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 94

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 95

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 96

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 97

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 98

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 99

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 100

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 101

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 102

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 103

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 104

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 105

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 106

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 107

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 108

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 109

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 110

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 111 

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 112

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 113

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 114

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 115

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 116

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 117

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 118

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 119

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 120

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 121

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 122

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 123

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 124

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 125

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 126

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 127

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 128

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 129

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 130

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 131

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 132

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 133

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 134

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 135

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 136

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 137

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 138

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 139

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 140

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 141

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร1

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร2

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร3

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร4

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร5

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร6

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร7

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร8

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร9

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร10

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร11

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร12

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร13 

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร14

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร15

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร16

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร17 

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร18

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร19

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร20

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร21 

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร22

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร23

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร24

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร25

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร26

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร27

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร28

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร29

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร30

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร31

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร32

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร33

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร34

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร35 

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ1  

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ2 

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ3 

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ4 

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ5 

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ6 

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ7 

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ8  

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง1

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง2

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง3

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง4

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง5

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง6

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง7

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง8

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง9

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง10

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง11

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง12

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง13

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง14

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง15

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง16

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง17

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง18

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง19

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง20

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง21

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง22

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง23    

-รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาลและพับเพลิง

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบไฟฟ้าและสื่อาร1

-รายการประกอแบบงานวิศวกรรมไฟ้าและสือสาร2

16 สิงหาคม 2560 new.gif  

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ยกเลิก

 -ประกาศกรมสรรพสามิต

24 ตุลาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 2560 new.gif

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราค

-ร่างขอบเขตของงาน

16 สิงหาคม 2560 new.gif

 

 

 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 2560 new.gif

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

16 สิงหาคม 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

-ยกเลิก-

ตามหนังสือสำหนังสำนักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารพัสดุ  ที่ 0617/15421

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

 

-ราคากลาง

 

15 สิงหาคม 2560 new.gif

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน 

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

15 สิงหาคม 2560 new.gif

 

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

 

11 สิงหาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 ตุลาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-ราคากลาง

 

11 สิงหาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 กันยายน 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน 

11 สิงหาคม 2560 new.gif

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

  21 พฤศจิกายน 2560

  new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 สิงหาคม 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

4 สิงหาคม 2560 new.gif

 

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 สิงหาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 

 

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

16 ตุลาคม 2560 new.gif

 

 

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง 

19 กรกฎาคม 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

 

19 กรกฎาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

3 สิงหาคมม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 ตุลาคม 2560 new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ราคากลาง

24 เมษายน 2560 new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

24 เมษายน 2560 new.gif

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

5 พฤษภาคม 2560 new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

20 กรกฎาคม 2560 new.gif

โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ราคากลาง

21 เมษายน 2560 new.gif

 

โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

21 เมษายน 2560 new.gif

 

 โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 พฤษภาคม 2560 new.gif

โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 มิถุนายน 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 เมษายน 2560 new.gif

 

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขตของงาน

20 เมษายน 2560 new.gif

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 

-ประกาศกรมสรรพสาม

-เอกสารประกวดราคา

24 พฤษภาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 

 

ยกเลิก 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 สิงหาคม 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 เมษายน 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขตของงาน

20 เมษายน 2560 new.gif

 

 

 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 พฤษภาคม 2560 new.gif

ยกเลิก 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

5 กรกฏาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

23 มีนาคม 2560 new.gif

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราค

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 มีนาคม 2560 new.gif

 

 โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราค

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 มีนาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

3 พฤษภาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

7 มีนาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

7 มีนาคม 2560 new.gif

 

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

17 มีนาคม 2560 new.gif

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา   

-ประกาศกรมสรรพสามิต

4 พฤษภาคม 2560 new.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

24 กุมภาพันธ์ 2560 new.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

24 กุมภาพันธ์ 2560 new.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

7 มีนาคม 2560 new.gif

 

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28 มีนาคม 2560  new.gif

โครงการประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 ธันวาคม 2559 new.gif

 

โครงการประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

29 ธันวาคม 2559 new.gif

 

โครงการประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

23 มกราคม 2560 new.gif

 

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ราคากลาง

25 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

25 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

2 ธันวาคม 2559 new.gif

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 ธันวาคม 2559 new.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

23 พฤศจิกายน 2559 new.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

23 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

2 ธันวาคม 2559 new.gif 

ยกเลิก 

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 มกราคม 2559 new.gif 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครื่อข่่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

23 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครื่อข่่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

23 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

ปรับปรุง TOR ครั้งที่ 1

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

7 ธันวาคม 2559 new.gif  

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครื่อข่่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

28 ธันวาคม 2559 new.gif 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครื่อข่่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 มีนาคม 2560 new.gif 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

23 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

23 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 ธันวาคม 2559 new.gif

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ปรกาศกรมสรรพสามิต

27 ธันวาคม 2559 new.gif

โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่2

-ร่างประกาศราคากลาง

16 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่2

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

16 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่2 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่2

 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

22  ธันวาคม  2559 new.gif

 

โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

11 พฤศจิกายน 2559 new.gif

โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

11 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 

โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 ธันวาคม 2559 new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

11 พฤศจิกายน 2559 new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

 

11 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 พฤศจิกายน 2559 new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

-ประกาศกรมสรรพสามิต

26 ธันวาคม 2559 new.gif

 

โครงการพัฒนาระบบควบคมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

8 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 โครงการพัฒนาระบบควบคมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-เอกสารแนบ 1

-เอกสารแนบ 2

-เอกสารแนบ 3

-เอกสารแนบ 4

-เอกสารแนบ 5

8 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

โครงการพัฒนาระบบควบคมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 พฤศจิกายน 2559 new.gif

โครงการพัฒนาระบบควบคมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 ธันวาคม 2559 new.gif

ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

4 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

4 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 ธันวาคม 2559 new.gif

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ประกาศราคากลาง

25 ตุลาคม 2559 new.gif

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องอมพิว-เตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารแนบ 1

-เอกสารแนบ 2

-เอกสารแนบ 3

25 ตุลาคม 2559 new.gif

ปรับปรุง TOR ครั้งที่ 1

-เอกสารหมายเลข 2

10 พฤศจิกายน 2559 new.gif

 

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องอมพิว-เตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 พฤศจิกายน 2559 new.gif

  โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องอมพิว-เตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 ธันวาคม 2559 new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการิ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

21 กันยายน 2559 new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการิ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

 

21 กันยายน 2559 new.gif

ปรับปรุง TOR ครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขต

6 ตุลาคม 2559 new.gif

 

 

 

 

 ยกเลิกโครงการ

ตามหนังสือสำนักบริหารการคลัง    และรายได้ ที่ กค 0617/1205         ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

1 กุมภาพันธ์ 2560 new.gif

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

30 สิงหาคม 2559 new.gif

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

 

30 สิงหาคม 2559 new.gif

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

14  กันยายน  2559 new.gif

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศกรมสรรพสามิต

22  ธันวาคม  2559 new.gif

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ

- ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

 

 

28 กรกฎาคม 2559  new.gif

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

28 กรกฎาคม 2559  new.gif

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 สิงหาคม 2559  new.gif

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล้กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง

13 มิถุนายน 59 new.gif

 

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล้กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

13 มิถุนายน 59 new.gif

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล้กทรอนิกส์ (e-market) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 สิงหาคม 59 new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

10 มิถุนายน 59 new.gif

 

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10 มิถุนายน 59 new.gif

 โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

29 มิถุนายน 59 new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

14 กรกฎาคม 59 new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับห้อง Data Center กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

5 เมษายน 59 new.gif

 

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับห้อง Data Center กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

5 เมษายน 59 new.gif

 

 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับห้อง Data Center กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

26 เมษายน 59 new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับห้อง Data Center กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

กรกฎาคม 59 new.gif

 

 

 

 

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

-ประกาศราคากลาง

25 มีนาคม 59  new.gif

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

25 มีนาคม 59  new.gif

 

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 -ร่างประกาศ

- ร่างเอกสารประกวดราคา

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

19 เมษายน 59 new.gif

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 27 กรกฎาคม 2559 new.gif

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๕๙ คัน  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 -ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

7 มีนาคม 59  new.gif

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๕๙ คัน  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-รายละเอียดคุณลักษณะ

 

7 มีนาคม 59  new.gif

 

ปรับปรุง TOR ครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-รายละเอียดคุณลักษณะ

 23 มีนาคม 59 new.gif

 

 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๕๙ คัน ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

 

 

1 เมษายน 59 new.gif

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๕๙ คัน  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

13 มิถุนายน 59 new.gif

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

1 มีนาคม 59  new.gif

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

 

1 มีนาคม 59  new.gif

วิจารณ์ครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 มีนาคม 59  new.gif

 

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 -ขอบเขตของงาน

-ประกาศ

-เอกสาร

31 มีนาคม 59  new.gif

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 มิถุนายน 59  new.gif

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

-ประกาศราคากลาง

-แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

-งานโครงสร้างและถมดิน

-ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

-งานสถาปัตยกรรม

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

-ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย

- ระบบลิฟต์

-ระบบสุขาภิบาล

-ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

-งานครุภัณฑ์และอื่นๆ

 

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

 -ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

 -สูตรคำนวนชดเงินค่าก่อสร้าง

 -แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

-รายการประกอบแบบ1

-รายการประกอบแนบ2

-แบบโครงสร้าง1

-แบบโครงสร้าง2

-แบบโครงสร้าง3

-แบบโครงสร้าง4

-แบบโครงสร้าง5

-แบบโครงสร้าง6

-แบบสถาปัตยกรรม 1

-แบบสถาปัตยกรรม 2

-แบบสถาปัตยกรรม 3

-แบบสถาปัตยกรรม 4

-แบบสถาปัตยกรรม 5

-แบบสถาปัตยกรรม 6

-แบบสถาปัตยกรรม 7

-แบบสถาปัตยกรรม 8

-แบบสถาปัตยกรรม 9

-แบบสถาปัตยกรรม 10

-แบบสถาปัตยกรรม 11

-แบบสถาปัตยกรรม 12

-แบบสถาปัตยกรรม 13

 -แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร2

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร3

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร4

 -แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร5

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร6

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร7

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร8

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร9

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร10

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร11

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร12

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร13

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร14

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร15

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร16

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร17

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร18

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร19

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร20

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร21

-แบบระบบสุขาภิบาล1

-แบบระบบสุขาภิบาล2

-แบบระบบสุขาภิบาล3

-แบบระบบสุขาภิบาล4

-แบบระบบสุขาภิบาล5

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย1

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย2

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย3

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย4

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย5

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ1

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ2

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ3

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ4

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ5

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ6

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ7

17 กุมภาพันธ์ 59 new.gif 

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24  กุมภาพันธ์ 59  new.gif

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30  มีนาคม 59  new.gif

 

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔/๘๐ แกรม ฉลากเขียว จำนวน๒๓,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง

 

 

11 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

 

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔/๘๐ แกรม ฉลากเขียว จำนวน๒๓,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

 11 กุมภาพันธ์ 59 new.gif 

 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

4  กุมภาพันธ์ 59  new.gif

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

 

4  กุมภาพันธ์ 59  new.gif

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

 

2 มีนาคม 59  new.gif

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

-รายละเอียดสารมาร์เกอร์

-เอกสารประกวดราคา เลขที่ 16/2559

10 มีนาคม 59  new.gif

 

 

 โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

1 มิถุนายน 59  new.gif

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

 2 มกราคม 59  new.gif

วิจารณ์ครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1  24  ก.พ. 2559

-เอกสารหมายเลข 2  24   ก.พ. 2559 

-เอกสารหมายเลข 3    24 ก.พ. 2559 

-เอกสารหมายเลข 4   24  ก.พ. 2559

-เอกสารหมายเลข  5   24  ก.พ. 2559

-เอกสารหมายเลข 6  24 กพ.พ  2559

มีนาคม 59  new.gif

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

30  มีนาคม 59  new.gif

ยกเลิก

  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23  สิงหาคม 59  new.gif

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในากรควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในากรควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

 

 มกราคม 59 new.gif

 โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในากรควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

 

 

 

 

 

 

  กุมภาพันธ์ 59 new.gif

 โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

 

 

 

 

 

 

 

14 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

โครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 

-ประกาศราคากลาง

 

โครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6 

 มกราคม 59 new.gif

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

2 กุมภาพันธ์  59 new.gif

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

15 มีนาคม  59 new.gif

โครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

28  มีนาคม 59 new.gif

 โครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

 สิงหาคม 59 new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

 

 

29 ธันวาคม 58 new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

18 มกราคม 59new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

8 มีนาคม 59new.gif

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง

 

 

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

 

23 ธันวาคม 58 new.gif

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

 

23 ธันวาคม 58 new.gif

 

 โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

 มกราคม 59 new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

 

3  กุมภาพันธ์ 59 new.gif

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

 

1 ธันวาคม 58 new.gif

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

 

 

 

 

22 ธันวาคม 58 new.gif

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

 

 

 

 

 

11 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ

-ประกาศราคากลาง 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ 

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

27  พฤศจิกายน 58 new.gif 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ  

 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

22 ธันวาคม 58 new.gif

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ   

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 มีนาคม 59 new.gif

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

-ประกาศราคากลาง 1

-ประกาศราคากลาง 2

 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

 27  พฤศจิกายน 58 new.gif 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28  มีนาคม 59 new.gif

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง

 

25 พฤศจิกายน 58 new.gif 

 

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 พฤศจิกายน 58 new.gif 

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศ

 

22 ธันวาคม 58 new.gif 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

20 พฤศจิกายน 58 new.gif 

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

20 พฤศจิกายน 58 new.gif 

 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

 

 

14 ธันวาคม 58 new.gif 

 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 มีนาคม 59 new.gif 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

 12 พฤศจิกายน 58 new.gif 

 โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 พฤศจิกายน 58 new.gif 

ยกเลิก 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

-ประกาศ

23  ธันวาคม 58 new.gif 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

 12 พฤศจิกายน 58 new.gif 

-ร่างประกาศ (แก้ไข)

-เอกสารประกวดราคา (แก้ไข)

- ร่างขอบเขตของงาน TOR (แก้ไข)

9 ธันวาคม 58 new.gif 

ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ 

 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 มกราคม 2559 new.gif 

 

ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกร 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 มีนาคม 2559 new.gif 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและพื้นที่่โดยรอบกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและพื้นที่่โดยรอบกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

 

26 ตุลาคม 58 new.gif 

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและพื้นที่่โดยรอบกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

13 พ.ย. 58 new.gif 

 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

-เอกสารประกวดราคา

23 พ.ย. 58 new.gif 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

 

4 ก.พ. 59 new.gif 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล ระยะ ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)                      

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล ระยะ ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-รายละเอียดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ 

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

20 ต.ค. 58 new.gif

 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล ระยะ ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 พ.ย 58 new.gif

 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล ระยะ ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

ประกาศราคากลาง

 

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

 

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23  ก.ย. 58 new.gif 

 

 
ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

 

 

 

ร่างประกาศ TOR

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

23  ก.ย. 58 new.gif 

 

 ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-ประกาศ 

 

 

 

26  พ.ย. 58 new.gif 

ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

- ประกาศราคากลาง 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

3  ก.ย.. 58 new.gif  

 

ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

11  ก.ย. 58 new.gif 

โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

14  ต.ค  58 new.gif 

ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

- ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

 

 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

 

23  ก.ค. 58 new.gif  

 

 

โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

3  ส.ค. 58 new.gif  

ยกเลิก

โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์                    (e-bidding) 

-ประกาศ

27  ส.ค. 58 new.gif 

โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

14  ก.ค. 58  

 

โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

14  ก.ค. 58 new.gif 

 

 โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

02  ส.ค. 58 new.gif 

 

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

- ประกาศราคากลาง 

01  ก.ค. 58  

 

 

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3   

01  ก.ค. 58 new.gif 

วิจารณ์ครั้งที่1

-ร่างประกาศ

-ร่างประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

27 ม.ค. 59 new.gif 

 

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

12 ก.พ. 59

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศ

15  ก.ย.58 new.gif 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศราคากลาง 

-แบบ ปร.4

-แบบ ปร.5

-แบบ ปร.6 

 

22  มิ.ย. 58  

 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

-งวดงานและงวดการจ่ายเงิน 

-แบบ ปร.4

-แบบ ปร.5

-แบบ ปร.6

- แบบก่อสร้างโครงการอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

- รายละเอียดประกอบแบบ

- รายการคำนวณและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ 

 


22  มิ.ย. 58 new.gif
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียด

23 ก.ค. 58

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศราคากลาง

-แบบ ปร.6

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

-เอกสาร 6

-เอกสาร 7

-เอกสาร 8

 

15  พ.ค. 58 

 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-เอกสารประกวดราคา

-ร่างประกาศ

-งวดงานและงวดการจ่ายเงิน 

-แบบก่อสร้างโครงการอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

-รายการประกอบแบบอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

-รายการคำนวนและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

15  พ.ค. 58 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

-งวดงานและงวดการจ่ายเงิน 

-แบบก่อสร้างโครงการอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

-รายการประกอบแบบอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

-รายการคำนวนและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

-เอกสาร 6

-เอกสาร 7

-เอกสาร 8

-เอกสาร 9

-เอกสาร10

-เอกสาร11

-เอกสาร12

-เอกสาร13

-เอกสาร14

-เอกสาร15

-แบบ ปร.6

     

22  พ.ค. 58 

 

ยกเลิก

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียด

11  มิ.ย. 58 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์

- ประกาศราคากลาง

8  พ.ค. 58 

 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- รายละเอียด

8  พ.ค. 58 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1  

- รายละเอียด

- รายละเอียด

17  มิ.ย. 58 

 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์

-ประกาศ 

-เอกสารประกวดราคา

 

09  ก.ค. 58 new.gif 

ยกเลิก

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ 

-รายละเอียด

10  ก.ย. 58 new.gif 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          (e-bidding)

- ประกาศราคากลาง

29  เม.ย. 58 

 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4 

เอกสาร 5

29  เม.ย. 58 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

- รายละเอียด

- เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR 

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4 

เอกสาร 5

-แบบสัญญาซื้อขาย

-ใบเสนอราคาซื้อ

-แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

-แบบหนังสือค้ำประกันการเสนอราคา

-บทนิยาม

-บัญชีเอกสารส่วนที่1

-บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

 

8  พ.ค. 58 

            

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

- รายละเอียด

4  มิ.ย. 58 

ประกาศราคากลาง

 

 

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 10,000 รีม

- รายละเอียด

20  เม.ย. 58 

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 10,000 รีม

- รายละเอียด

11  พ.ค. 58 

ประกาศราคากลาง

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี (TAXMAP) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระยะที่ 4 กรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

 

19 ม.ค. 58

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี (TAXMAP) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระยะที่ 4 กรมสรรพสามิต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4 

19 ม.ค. 58 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

9  ก.พ. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี (TAXMAP) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระยะที่ 4 กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

19  มี.ค. 58

 

ประกาศยกเลิก

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี (TAXMAP) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระยะที่ 4 กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

02  เม.ย. 58 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

- ประกาศราคากลาง30 ธ.ค. 57 

ร่างประกาศ TOR

การประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

- ร่างขอบเขตของงาน TOR


30 ธ.ค. 57

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

- รายละเอียด

9  ม.ค. 57

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

- รายละเอียด

30  ม.ค. 57 

 ประกาศราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

- ประกาศราคากลาง

26 ธ.ค. 57 

 

 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4 

26 ธ.ค. 57  

(ยกเลิก)

หมายเหตุ  ยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการคอมกระทรวง

 

 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

4 ธ.ค. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4 

เอกสาร 5

4 ธ.ค. 57 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

16 ธ.ค. 57 

ยกเลิก หมายเหตุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนขอบเขตของานตามTOR วงเงินในการจัดหา

 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน จำนวน 108 คันเป็นระยะเวลา 5 ปี

- ประกาศราคากลาง

21 พ.ย. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน จำนวน 108 คันเป็นระยะเวลา 5 ปี

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

21 พ.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน จำนวน 108 คันเป็นระยะเวลา 5 ปี

- รายละเอียด

9  ธ.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน จำนวน 108 คันเป็นระยะเวลา 5 ปี

- รายละเอียด

16 ม.ค. 57  

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Sits)

- ประกาศราคากลาง

13 พ.ย. 57   

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Sits) 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4 

เอกสาร 5

เอกสาร 6

13 พ.ย. 57   

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4 

เอกสาร 5

เอกสาร 6

3 ธ.ค. 57   

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Sits) 

- รายละเอียด

16  ธ.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Sits) 

- รายละเอียด

13 ก.พ. 57  

ประกาศราคากลาง

โครงการศูนย์ปฎิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่

- ประกาศราคากลาง   

13 พ.ย. 57   

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการศูนย์ปฎิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

13 พ.ย. 57   

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- ร่างเอกสารประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4 

28 พ.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการศูนย์ปฎิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่

- รายละเอียด

15  ธ.ค. 57  

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการศูนย์ปฎิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่

- รายละเอียด

12 ก.พ. 58

ประกาศราคากลาง

โครงการจ้างผลิตดวงตากรมสรรพสามิต (ชีล)

- ประกาศราคากลาง 

13 พ.ย. 57   

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจ้างผลิตดวงตากรมสรรพสามิต (ชีล)

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

13 พ.ย. 57   

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างผลิตดวงตากรมสรรพสามิต (ชีล)

- รายละเอียด

3  ธ.ค. 57   

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างผลิตดวงตากรมสรรพสามิต (ชีล)

- รายละเอียด

7  ม.ค. 57

ประกาศราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)

- ประกาศราคากลาง 

 7 พ.ย. 57   

ร่างประกาศ TOR

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

-ภาคผนวก 1

-ภาคผนวก 2

7 พ.ย. 57   

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)

- รายละเอียด

21 พ.ย. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)

- รายละเอียด

30  ม.ค. 57 new.gif

 

ประกาศราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window

- ประกาศราคากลาง  

3 พ.ย. 57  

ร่างประกาศ TOR

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

3 พ.ย. 57 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5 

3 ธ.ค. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window

- รายละเอียด

17 ธ.ค. 57 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม

- ประกาศราคากลาง 

31 ต.ค. 57 

ร่างประกาศ TOR

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

31 ต.ค. 57 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

7 พ.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม

- รายละเอียด

1 ธ.ค. 57 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการซื้อรถพร้อมตกแต่งเป็นห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา จำนวน 3 คัน

- ประกาศราคากลาง 

30 ต.ค. 57 

ร่างประกาศ TOR

โครงการซื้อรถพร้อมตกแต่งเป็นห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Lab)สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา จำนวน 3 คัน

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

30 ต.ค. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซื้อรถพร้อมตกแต่งเป็นห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Lab)สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา จำนวน 3 คัน

- รายละเอียด

11 พ.ย. 57 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

29 ต.ค. 57 

ร่างประกาศ TOR

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

29 ต.ค. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

6 พ.ย. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

16  ธ.ค. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ ( Mobile Laboratoey) สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คัน

- ประกาศราคากลาง

8 ต.ค. 57 

 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ ( Mobile Laboratoey) สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คัน

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

8 ต.ค. 57 

 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง

- ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง

- ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง

- ประกาศราคากลาง

3 ต.ค. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

 ร่างขอบเขตของงาน TOR

3 ต.ค. 57 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

- รายละเอียด

20 ต.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

- รายละเอียด

3  ธ.ค. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในสุรา จำนวน 50 เครื่อง

- ประกาศราคากลาง

3 ต.ค. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในสุรา จำนวน 50 เครื่อง

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

3 ต.ค. 57 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในสุรา จำนวน 50 เครื่อง

- รายละเอียด

9 ต.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในสุรา จำนวน 50 เครื่อง

- รายละเอียด

3  ธ.ค. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- ประกาศราคากลาง

24 ก.ย. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดซื้อระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

24 ก.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- รายละเอียด

8 ต.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- รายละเอียด

18 พ.ย. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนาน 4 รายการ

- ประกาศราคากลาง

24 ก.ย. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนาน 4 รายการ

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

24 ก.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนาน 4 รายการ

- รายละเอียด

3 ต.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนาน 4 รายการ

- รายละเอียด

3  ธ.ค. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ต

- ประกาศราคากลาง

17 ก.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

17 ก.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

20 ต.ค. 57 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ต

- รายละเอียด

5 พ.ย. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง 

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

15 ก.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

15 ก.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอวดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

30 ก.ย. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

- ประกาศราคากลาง

12 ก.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

12 ก.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

 

เอกสาร 4

เอกสาร 5

24 ก.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

- รายละเอียด

20 ก.ย. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

- รายละเอียด

24 ธ.ค. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

12 ก.ย. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

12 ก.ย. 57 

 

ร่างขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

24 ก.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต

- รายละเอียด

9 ต.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

- ประกาศราคากลาง

11 ก.ย. 57  

ร่างประกาศ TOR

โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

11 ก.ย. 57 

ร่างขอบเขตของงาน 

 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครังที่1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

เอกสาร 6

24 ก.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

- รายละเอียด

24 ต.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

- รายละเอียด

17 ธ.ค. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีรถยนต์

- ประกาศราคากลาง

11 ก.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีรถยนต์

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

11 ก.ย. 57  

ร่างขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

เอกสาร 5

24 ก.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีรถยนต์

- รายละเอียด

6 ต.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีรถยนต์

- รายละเอียด

13 พ.ย. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 295,560,000 ดวง

- ประกาศราคากลาง

22 ส.ค 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 295,560,000 ดวง

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 2 

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4

22 ส.ค 57 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 295,560,000 ดวง

- รายละเอียด

3 ก.ย. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 295,560,000 ดวง

- รายละเอียด

22 ก.ย. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน 26,460,000 ดวง และชนิดแผ่น 111,200,000 ดวง

- ประกาศราคากลาง

21 ส.ค 57 

 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน 26,460,000 ดวง และชนิดแผ่น 111,200,000 ดวง

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

21 ส.ค 57 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน 26,460,000 ดวง และชนิดแผ่น 111,200,000 ดวง

- รายละเอียด

3 ก.ย. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

โครงการอุกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐาน และระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประกาศราคากลาง

17 ก.ค 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการอุกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐาน และระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ร่างขอบเขตของงาน 

-ร่างTOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

 

17 ก.ค 57

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐาน และระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

 -ประกาศจัดซือจัดจ้าง

 

  8 ส.ค. 57 

    

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศราคากลาง

โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข (Maintenance) ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ

- ประกาศราคากลาง

08 ก.ค 57 

 

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศราคากลาง

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมาย

- ประกาศราคากลาง

08 ก.ค.57 

 

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศราคากลาง

จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 3,000,000 ดวง

- ประกาศราคากลาง

08 ก.ค. 57

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศราคากลาง

จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 11,000,000 ดวง

- ประกาศราคากลาง

08 ก.ค. 57

 

 

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศราคากลาง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center 

- ประกาศราคากลาง

20 มิ.ย. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

20 มิ.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center 

- รายละเอียด

02 ก.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

โครงการประกวดราคาซื้อรถตู้หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ พร้อมตกแต่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- ประกาศราคากลาง

04 มิ.ย. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการประกวดราคาซื้อรถตู้หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ พร้อมตกแต่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

04 มิ.ย. 57 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการประกวดราคาซื้อรถตู้หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ พร้อมตกแต่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- รายละเอียด

 16 มิ.ย. 57 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- ประกาศราคากลางเม.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เม.ย. 57 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- รายละเอียด

22 พ.ค.57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 

- รายละเอียด

25 มิ.ย. 57 

ประกาศราคากลาง


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง ระยะที่ 2

- ประกาศราคากลาง


4 เม.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะที่ 2

ข้อกำหนด

- เอกสาร 1

เอกสาร 2


เอกสาร 3

เอกสาร 4

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะที่ 2

 

 

 

 

 

 

- รายละเอียด

19 พ.ค 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะที่ 2

- รายละเอียด

25 มิ.ย. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการบูรณรการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์กรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

- รายการที่ 1

- รายการที่ 2

- รายการที่ 3

 - รายการที่ 4

 - รายการที่ 5

 

 12 มี.ค. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

 

 

12 มี.ค. 57 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณรการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

31 มี.ค. 57 

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณรการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

27 พ.ค. 57 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์

 

- ประกาศราคากลาง

 

12 ม.ค. 57 

 

 

 

ร่างประกาศ TOR

 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

 

12 ม.ค. 57 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์(MARKER)

 

- รายละเอียด

03 มี.ค. 57 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

 

 

12 ม.ค. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

 

 

12 ม.ค. 57 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

- รายละเอียด

04 มี.ค. 57 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8 รายการ

- รายการที่ 1
- รายการที่ 2
- รายการที่ 3
- รายการที่ 4
- รายการที่ 5
- รายการที่ 6
- รายการที่ 7
- รายการที่ 8

3 ม.ค. 57 

 

ร่างประกาศ TOR

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- แก้ไขร่างขอบเขตของงาน TOR 

 

12 ม.ค. 57 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8 รายการ

 

- รายละเอียด

05 มี.ค. 57 

 

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศราคากลาง

27 ธ.ค.56 

ร่างประกาศ TOR

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

 

 

27 ธ.ค. 56

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

20 ก.พ. 57

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

31 มี.ค. 57 

 

 

   

 

ประกาศราคากลาง

โครงการระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์(Laboratory Information Management System ; LIMS)

-

 

 

 

 

 

 

ราคากลาง

 

 

 

 

 

 

 

12 ธ.ค. 56

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)
-
ร่างขอบเขตTOR

 

12 ธ.ค. 56

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกวดราคาซื้อระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์

- รายละเอียด

3 ม.ค. 57 

 

ประกาศราคากลาง

โครงการข้อมูลบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC ของกรมสรรพสามิต

 

 ราคากลาง

20 พ.ย. 56

ร่างขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) 
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC ของกรมสรรพสามิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- ราคากลาง
 20 พ.ย. 56

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC

รายละเอียด

   17 ก.พ. 57  

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC

- รายละเอียด

31 มี.ค. 57 

 ประกาศราคากลาง

การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น จำนวน 180,000,000 ดวง ชนิดม้วน จำนวน 90,000,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคากลาง

18 ต.ค. 56

 ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น จำนวน 180,000,000 ดวง ชนิดม้วน จำนวน 90,000,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
                                  06 พ.ย. 56

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น

- รายละเอียด

3 ม.ค. 57 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น

- รายละเอียด

3 ม.ค. 57 


 

ร่างขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) 
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสดมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิด AUTO จำนวน 675,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR                                                                  30 ต.ค. 56

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศชนิด AUTO

- รายละเอียด

3 ม.ค. 57 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศชนิด AUTO

 

- รายละเอียด

4 ก.พ 57 

 

 

 

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงาน 23สายการผลิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคากลาง

14 พ.ย. 56 

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงาน 23สายการผลิต                     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
-
ราคากลาง
-
เอกสารประกวดราคา
-
เอกสารหมายเลข 1
-
เอกสารหมายเลข 2
-
เอกสารหมายเลข 3
-
เอกสารหมายเลข 4
-
เอกสารหมายเลข 5

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงาน 23สายการผลิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
-
เอกสารประกวดราคา
-
เอกสารหมายเลข 1
-
เอกสารหมายเลข 2
-
เอกสารหมายเลข 3
-
เอกสารหมายเลข 4
-
เอกสารหมายเลข 5
                                14 พ.ย. 56 

 ประกวดราคาจ้างติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

-รายละเอียด

12 ธ.ค. 56

 

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR
                                          11 ก.ย. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                
                                                                                                      25 ก.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
                          22 ต.ค. 56

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR
                                            5 ก.ย. 56

ประกาศประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใชั กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
                                                                                                       19 ก.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
                                                                            22 ต.ค. 56

ประกาศราคากลาง

 การประกวดราคาเช่ารถยนต์ 3 รายการจำนวน 368 คัน       ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคากลาง

 

  19 ส.ค. 56

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาเช่ารถยนต์ 3 รายการจำนวน 368 คัน       ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR                              - เอกสารหมายเลข 1                             - เอกสารหมายเลข 2
                                         19 ส.ค. 56

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                                                                                                                                                                 
 9 ก.ย. 56

 

ประกาศราคากลาง

 การประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต(ซีล) จำนวน 1,300,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต(ซีล) จำนวน 1,300,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR                              
                                         16 ส.ค. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซิล) จำนวน 1,300,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                                                                                                                                                                                                            5 ก.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซิล) จำนวน 1,300,000 ดวง                       ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         -รายละเอียด                                                         26 ก.ย. 56

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน จำนวน 60,000,000 ดวง                                                 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR                              
                                  28 มิ.ย. 56 

 

 

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสดมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 50,000,000 ดวง                             ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR                              
                                         20 พ.ค. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 50,000,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                                                                                                                                                                                                          28 พ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 50,000,000 ดวง                       ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         -รายละเอียด                                                                                                            24 มิ.ย. 56

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างผลิตติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 10 โรงงาน                           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR                                - เอกสารหมายเลข 1                             - เอกสารหมายเลข 2                             - เอกสารหมายเลข 3                             - เอกสารหมายเลข 4                             - เอกสารหมายเลข 5

ร่างขอบเขตของงาน                               (Terms of Reference: TOR)               ฉบับประชาพิจารณ์                                 การประกวดราคาจ้างติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 10 โรงงาน                                 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   - ร่างขอบเขต TOR                               - เอกสารหมายเลข 1                             - เอกสารหมายเลข 2                             - เอกสารหมายเลข 3                             - เอกสารหมายเลข 4                             - เอกสารหมายเลข 5                            
                                         25 เม.ย. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่่มจำนวน 10 โรงงาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              23 พ.ค. 56

 

 

ร่างขอบเขตของงาน                   (Terms of Reference : TOR)           การประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
                                            5 เม.ย.56

ประกาศประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ                                           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   - รายละเอียด                                                                                                                                              25 เม.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ                                   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         - รายละเอียด                            21 พ.ค. 56

 

ร่างขอบเขตของงาน                     (Terms of Reference : TOR)           การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานรวมการทำงาน (Server Consolidation) สำหรับห้อง Data Center ใหม่                                         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR                                - ร่างเอกสารประกวดราคา                       - เอกสารหมายเลข 1                             - เอกสารหมายเลข 2                             - เอกสารหมายเลข 3                             - เอกสารหมายเลข 4                             - เอกสารหมายเลข 5                             - เอกสารหมายเลข 6
                                             1 มี.ค.56

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์             คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานรวมการทำงาน (Server Consolidation) สำหรับห้อง Data Center ใหม่                           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   - รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 เม.ย. 56

 

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน186,280,000 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
3 ธ.ค.55

 

 

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน186,280,000 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
3 ธ.ค.55

 

 

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน186,280,000 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
3 ธ.ค.55

 

 

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดม้วน จำนวน 350,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ร่างขอบเขต TOR
16 พ.ย.55

ประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดม้วน จำนวน 350,000,000 ดวง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
-
รายละเอียด
06 .ธ.ค.55

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดม้วน จำนวน 350,000,000ดวงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
10 ม.ค.56

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 239,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารประกวดราคา
16 พ.ย.55

 

 

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศ ชนิด AUTO จำนวน 832,500 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารประกวดราคา
25 ต.ค.55

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศ ชนิด AUTO จำนวน 832,500 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
7 พ.ย.55

 

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สุราขาว จำนวน 600,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารประกวดราคา
-
เอกสารประกวดราคา
-
รายละเอียด
-
เอกสารหมายเลข 1
-
เอกสารหมายเลข 2
25 ต.ค.55

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สุราขาว จำนวน 600,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
8 พ.ย.55