ดาวน์โหลด

  

 

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ตอบข้อซักถามปรับโครงสร้างภาษี

ดาวน์โหลด EDI 2560

ภาพ Infographic เกี่ยวกับกระบวนงานตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต พรบ. 2560

ดาวน์โหลด รหัส EDI

คู่มือสำหรับประชาชน กรมสรรพสามิต