*อยู่ในระหว่างปรับปรุงคู่มือประชาชนให้สอดคล้องกับ พรบ. 2560 *
 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
1 การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)     เอกสารแนบ
2 การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตรา 30)     เอกสารแนบ
3 การเลิกกิจการ (มาตรา 31)     เอกสารแนบ
4 การโอนกิจการ (มาตรา 31)     เอกสารแนบ
5 การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 33)     เอกสารแนบ
6 การโอนคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 43)     เอกสารแนบ
7 การเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 44)     เอกสารแนบ
8 การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53 วรรคสาม)     เอกสารแนบ
9 การขอใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย (มาตรา 144 ฉ)     เอกสารแนบ
10 การขออนุญาตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มาตรา 112)     เอกสารแนบ
11 การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 62)     เอกสารแนบ
12 การขออนุญาตเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 63)     เอกสารแนบ
13 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64)     เอกสารแนบ
14 การขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64)     เอกสารแนบ
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 65)     เอกสารแนบ
16 การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ (มาตรา 68)     เอกสารแนบ
17 การอนุญาตให้ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในส่วนที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง (มาตรา 68)     เอกสารแนบ
18 การอนุญาตให้ทำหรือรับจ้างทำสิ่งใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิตเครื่องหมายฯ(มาตรา 69)     เอกสารแนบ
19 การนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 71)     เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
การทำสุรา (มาตรา 5)
20 การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง     เอกสารแนบ
21 การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์     เอกสารแนบ
22 การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน     เอกสารแนบ
23 การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน     เอกสารแนบ
24 การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน     เอกสารแนบ
25 การขออนุญาตทำสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน     เอกสารแนบ
26 การขออนุญาตทำสุรากลั่น ประเภทสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ     เอกสารแนบ
27 การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต     เอกสารแนบ
28 การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์     เอกสารแนบ
29 การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์)     เอกสารแนบ
การนำเข้าสุรา (มาตรา 6)
30 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น     เอกสารแนบ
31 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมิใช่เพื่อการจำหน่ายหรือเป็นตัวอย่างสินค้า และไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร     เอกสารแนบ
32 การขออนุมัตินำสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)     เอกสารแนบ
33 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร     เอกสารแนบ
34 การอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร     เอกสารแนบ
35 อนุมัติให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร     เอกสารแนบ
36 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราชนิดหรือประเภทต่างๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์)     เอกสารแนบ
37 การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์)     เอกสารแนบ
38 การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้า (มาตรา 12)     เอกสารแนบ
39 การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป (มาตรา 14)     เอกสารแนบ
การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)
40 การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2     เอกสารแนบ
41 การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)     เอกสารแนบ
42 การขอใบอนุญาตขายสุรา (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)     เอกสารแนบ
43 การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์)     เอกสารแนบ  
44 การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม)     เอกสารแนบ
45 การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านที่ทำการไปรษณีย์     เอกสารแนบ
46 การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต     เอกสารแนบ
47 การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17)     เอกสารแนบ
48 การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และ ประเภทที่ 7     เอกสารแนบ
49 การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)     เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
50 การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ (มาตรา 7)     เอกสารแนบ
51 การขออนุญาตจำหน่ายใบยาสดให้แก่ผู้อื่นนอกจากผู้บ่มใบยาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 8)     เอกสารแนบ 
 
        การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9)
52 การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น     เอกสารแนบ
53 การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น     เอกสารแนบ
54 การขออนุญาตให้บ่มใบยา (มาตรา 10)     เอกสารแนบ
55 การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นที่มิใช้ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 11)     เอกสารแนบ
        การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12)
56 การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา     เอกสารแนบ
57 การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา     เอกสารแนบ
58 การขออนุญาตอบใบยา (มาตรา 13)     เอกสารแนบ
        การอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25)
59 การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์     เอกสารแนบ
60 การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง     เอกสารแนบ
61 การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช     เอกสารแนบ
62 การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก     เอกสารแนบ
63 การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ  (มาตรา 18)     เอกสารแนบ
        การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย(มาตรา 21)
64 การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1  ขายโดยไม่จำกัดจำนวน     เอกสารแนบ
65 การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน     เอกสารแนบ
66 การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน     เอกสารแนบ
67 การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน     เอกสารแนบ
68 การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 2  ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกินสิบกิโลกรัม     เอกสารแนบ
69 การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3  ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม     เอกสารแนบ
70 การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน     เอกสารแนบ
71 การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม     เอกสารแนบ
72 การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง     เอกสารแนบ
การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต)
73 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3  ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน     เอกสารแนบ
74 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม     เอกสารแนบ
75 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม     เอกสารแนบ
76 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง     เอกสารแนบ
 
การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
77 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (อินเตอร์เน็ต)     เอกสารแนบ
78 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว
        ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (อินเตอร์เน็ต)     เอกสารแนบ
79 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต)     เอกสารแนบ  
80 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง     เอกสารแนบ
 
การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์)
81 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์)     เอกสารแนบ
82 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว
        ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (ไปรษณีย์)     เอกสารแนบ
83 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม(ไปรษณีย์)     เอกสารแนบ
84 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง     เอกสารแนบ
 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ( (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)
85 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน
        (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และธนาคารกรุงไทย)     เอกสารแนบ
86 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200 กรัม
        (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)     เอกสารแนบ
87 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม
        (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)     เอกสารแนบ
88 การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง
        (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)     เอกสารแนบ
89 การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา 17)     เอกสารแนบ
90 การขออนุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 27)     เอกสารแนบ
91 การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อการค้า  (มาตรา 27)     เอกสารแนบ
92 การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  (มาตรา 27)     เอกสารแนบ
93 การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 30)     เอกสารแนบ
94 การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต กรณี สถานที่ตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา หรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 30)     เอกสารแนบ
95 การขออนุญาตโอนใบอนุญาต (มาตรา 31)     เอกสารแนบ
96 การขออนุญาตโอนใบอนุญาต กรณี การโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา หรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)     เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7)
97 การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7)     เอกสารแนบ
98 การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต     เอกสารแนบ
99 การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต     เอกสารแนบ
100 การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์     เอกสารแนบ
101 การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ     เอกสารแนบ