หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

1. พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527
2. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
3. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
4. พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486