กลับไปหน้าหลัก

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธี่เฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถ ตรากรมสรรพสามิต ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราย    ละเอียด    30 พ.ย. 60
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 พ.ย. 60

โครงการจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบมารตวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 5 โรงงาน 22 สายการผลิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ย. 60

โครงการบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC (Modify Internet System to Support AEC:MISS-AEC

รายละเอียด

31 ต.ค. 60

โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) จำนวน 42 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด  

28 ก.ย. 60

โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 60

โครงการจัางบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 29 โรงงาน 92 สายการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 60

โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดเก็บข้อมูลฉลากสุราและยาสูบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 

29 ก.ย. 60  

 

 โครงการอนุมัติจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 

29 ก.ย.60