What You See Is What You Get Element

 

แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต พรบ. 2560

  
การจดทะเบียนสรรพสามิต 
 

ภส. ๐๑-๐๑

แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิตหรือ ขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการหรือสถานประกอบการตามมาตรา ๓๒,๓๓,๓๔,๓๕,๓๖,๓๗,๓๘,๓๙ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png                                     
   

- ขั้นตอนการปฏิบัติการขอจดทะเบียนสรรพสามิต [ดาวน์โหลด] 

 

การเสียภาษีสรรพสามิต
  ภส. ๐๒-๐๑ แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๒-๐๒

แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png

 

การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี

  ภส. ๐๓-๐๗ แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม)  [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๓-๐๘ แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  (สำหรับสถานบริการ)[ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๓-๑๐ 

แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png 

      บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ 

     ภส. ๐๗-๐๑  บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๑/๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา ๑๑๘  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐  [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๑/๒ บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๒/๑ บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา ๑๑๘  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่น [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๒/๑(๑) บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุราแช่ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๒/๑(๒) บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐สำหรับสุราที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์  [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๒/๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๓ บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
[ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๔ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา ๑๑๘
    แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๔/๑ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชุมชน สุราแช่ชุมชน [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๔/๒ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๕ บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๖ งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๗ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับ จำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  สำหรับสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๘ บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๐๙ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๑๐ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเอทานอลแปลงสภาพ [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๑๑ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๗-๑๕ แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
      

 

tr> tr> tr>

      ใบอนุญาตสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่

   ภส. ๐๘-๐๘ แบบคำขออนุญาตทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๐๙ ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๐ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๑ ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๒ บัญชีประจำวันการรับซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๓ งบเดือนการซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๔-๐๕ แบบคำขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๓  แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๔-๐๖  ใบอนุญาตผลิตยาสูบ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๖-๑๘   บัญชีควบคุมการรับจ่ายการใช้แสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบที่ทำให้ราชอาณาจักร [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๖-๑๙   แบบงบเดือนการปิดแสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๖  แบบคำขออนุญาตขายยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษี [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๗ ใบอนุญาตขายยาสูบ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๘ บัญชีรับจ่ายยาสูบที่ขาย [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๙  แบบงบเดือนแสดงการขายยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
   ภส. ๐๘-๑๔ แบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
     [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๑๕  ใบอนุญาตข้อความตามแบบคำขออนุญาต [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๔-๐๗  แบบคำขออนุญาตผลิตไพ่ ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
    [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๔-๐๘ ใบอนุญาตผลิตไพ่ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๒๒  แบบคำขออนุญาตขายไพ่ ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๒๓  ใบอนุญาตขายไพ่ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๒๔  บัญชีประจำวันรับจ่ายไพ่ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๘-๒๕ แบบงบเดือนขายไพ่ สำหรับผู้ได้รับอนุญาตขายไพ่ ประเภทที่ ๑ ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png 
  ภส. ๐๘-๒๐ แบบคำขออนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png 
  ภส. ๐๘-๒๑  ในอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๖-๑๖  แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้ายาสูบ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๖-๑๗ แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนซองยาสูบ ณ โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบหรือ โรงงานผู้ผลิตยาสูบทีผลิตในต่างประเทศ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๖-๒๐  แบบคำขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ่ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
     
   ภส. ๐๕-๐๑ แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๕-๐๑/๐๑  แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๓ และสำหรับน้ำมันและมาตรา ๑๐๗(๔)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png 
  ภส. ๐๕-๐๑/๐๒   แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้าตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] pdf-155498_640ssssss.png 
  ภส. ๐๕-๐๖   แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๓) [ดาวน์โหลดpdf-155498_640ssssss.png 
  ภส. ๐๕-๐๖ /๑  คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลดpdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๕-๐๖ /๒   ใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ [ดาวน์โหลดpdf-155498_640ssssss.png
  ภส. ๐๕-๐๗  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ (๔) [ดาวน์โหลดpdf-155498_640ssssss.png