ข้อซักถามปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและชี้แจงประเด็นต่างๆ