สถิติผลการจัดเก็บภาษีในประเทศ และภาษีนำเข้า จำแนกตามประเภทรายได้


  • ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ตาราง excel1.jpg(กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูล)

เดือนตุลาคม 2559  เดือนพฤศจิกายน 2559  เดือนธันวาคม 2559เดือนมกราคม 2560  เดือนกุมภาพันธ์ 2560เดือนมีนาคม 2560
 เดือนเมษายน 2560  เดือนพฤษาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 เดือนสิงหาคม 2560 เดือนกันยายน 2560
  • ประจำปีงบประมาณ 2559  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ตาราง excel1.jpg

เดือนตุลาคม 2558  เดือนพฤศจิกายน 2558  เดือนธันวาคม 2558 เดือนมกราคม 2559  เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เดือนมีนาคม 2559
 เดือนเมษายน 2559  เดือนพฤษาคม 2559 เดือนมิถุนายน 2559 เดือนกรกฎาคม 2559 เดือนสิงหาคม 2559 เดือนกันยายน 2559
  • ประจำปีงบประมาณ 2558  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ตาราง excel1.jpg

เดือนตุลาคม 2557  เดือนพฤศจิกายน 2557  เดือนธันวาคม 2557 เดือนมกราคม 2558  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เดือนมีนาคม 2558
 เดือนเมษายน 2558  เดือนพฤษาคม 2558 เดือนมิถุนายน 2558 เดือนกรกฎาคม 2558 เดือนสิงหาคม 2558 เดือนกันยายน 2558