• ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) คลิ๊กที่นี่  
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ และมาตรา ๑๐๒ ทวิ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๔๑) คลิ๊กที่นี่  
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๘) คลิ๊กที่นี่  
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  กำหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ ๔๙) คลิ๊กที่นี่   
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๗) คลิ๊กที่นี่  
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘) คลิ๊กที่นี่ 
  • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๓๗๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๒)คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๓)คลิ๊กที่นี่ 
  • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๓๐๒/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑)คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๒)คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๑)คลิ๊กที่นี่ 
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๕๖คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙)คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาครายรับของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่๔๘) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่๔๖) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ ๑๑๐) คลิ๊กที่นี่  
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ ๑๐๘) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ ๑๐๗) คลิ๊กที่นี่ 
  • กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดลักษณะและชนิดของแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ.๒๕๕๖ คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการเพาะปลูกต้นยาสูบ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) คลิ๊กที่นี่ 
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ ๐.๐๐ บาท สำหรับยาเส้นของผู้ได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบเพื่อทำยาเส้นจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง และได้ขายยาเส้นที่ทำได้ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ ๑๐๖) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ ๑๐๕) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๖) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทำสุราสำหรับสุรากลั่น ชนิดสุราขาว พ.ศ.๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) (ฉบับที่ ๓๕) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ ๑๐๔) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๓) คลิ๊กที่นี่ 
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการควบคุมและตรวจสอบการยกเว้นภาษีสุราและการคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่ 
  • กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยสุราบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2555 คลิ๊กที่นี่ 
  • กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่ 
  • กฎกระทรวงกำหนดกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๒) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปีเป็นการล่วงหน้า คลิ๊กที่นี่ 
  • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๕๑๙/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๑) คลิ๊กที่นี่ 
  • กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ คลิกที่นี่ 
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เงื่อนไขว่าด้วยการวางประกันค่าภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ก่อนการประเมินของประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) คลิกที่นี่  
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) คลิ๊กที่นี่ 
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่๔๖) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๐) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) (ฉบับที่ ๓๔) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่
  • กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ คลิกที่นี่
  • กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสุรา พ.ศ.๒๕๕๕ คลิกที่นี่
  • กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๕ คลิกที่นี่
  • กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๕ คลิกที่นี่
  • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๓๘๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้หักเงินภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้ก่อนนำเงินภาษีสรรพสามิตส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแสตมป์สรรพสามิต คลิกที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๙) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๘) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม คลิกที่นี่
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดหาแสตมป์สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิกที่นี่
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พ.ศ.๒๕๕๕ คลิกที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๗) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) (ฉบับที่ 33) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๖) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๕) คลิ๊กที่นี่
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๔) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๓) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายเวลากำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 92) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายเวลากำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 91) คลิ๊กที่นี่
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) (แก้ไขใบกำกับ แบบที่ 1) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554 คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม คลิ๊กที่นี่
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตนำเข้าเพื่อจำหน่าย คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 144 เบญจ สำหรับรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนที่ดัดแปลงมาจารถยนต์กระบะ คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554 คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHAGE) (ฉบับที่ ๓๒) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 89) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบทะเบียนสรรพสามิต และแบบใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) คลิ๊กที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่

 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) (ฉบับที่ 31) คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88) คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) (ฉบับที่ 30) คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 87) คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพสามิตเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต และออกใบอนุญาตให้นำสุรา ยาสูบ ไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ผ่านระบบ NATIONAL SINGLE WINDOW พ.ศ.๒๕๕๓ คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 สำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง ชนิดอื่นๆ นอกจากชนิดที่ใช้กับรถยนต์ คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 351/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 9) คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. 2553คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 223/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 8) คลิกที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553คลิกที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 129/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คลิกที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผ่อนผันให้ผู้เดินทางนำยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน แต่ต้องชำระค่าแสตมป์ยาสูบโดยการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบตามวิธีการที่กำหนด คลิกที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 คลิกที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่