บทความ/แหล่งความรู้ > ความรู้เรื่องภาษี > พ.ร.บ.สุรา > ผู้มีหน้าที่เสียภาษีของตัวสินค้า

  
  • ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา
  • ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร