บทความ/แหล่งความรู้ > ความรู้เรื่องภาษี > พ.ร.บ.ยาสูบ > ผู้มีหน้าที่เสียภาษีของตัวสินค้า

  
  • ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ (ทำยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบเพื่อการค้า)
  • ผู้นำเข้ายาสูบ