บทความ/แหล่งความรู้ > ความรู้เรื่องภาษี > พ.ร.บ. 2527 > ผู้มีหน้าที่เสียภาษีของตัวสินค้า

  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีของตัวสินค้าประกอบด้วย

bullet1.jpg ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
bullet1.jpg ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
bullet1.jpg ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า
bullet1.jpg ผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด
 bullet-hec.jpgผู้ดัดแปลงรถยนต์ (ม.144 เบญจ)
 bullet-hec.jpgเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (ม.42)
 bullet-hec.jpgผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันตั้งขึ้นใหม่ โดยการควบเข้ากัน หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่รับโอนกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเดิม (ม.57)
 bullet-hec.jpgผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตาม ม.102(3) สำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ม.12 ว2(2))
 bullet-hec.jpgผู้ได้รับสิทธิ์ยกเว้น หรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้านำเข้า (ม.11 ว2(2),(3))
 bullet-hec.jpgผู้โอนและผู้รับโอน ที่ได้รับเอกสิทธิตาม ม.102(3) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืน หรือยกเว้นภาษี (ม.12 ว2 (1))
 bullet-hec.jpgผู้โอน และผู้รับโอนสินค้านำเข้าที่ได้รับยกเว้น หรือลดอัตราภาษี (ม.11 ว2 (1))
 bullet-hec.jpgผู้จัดการมรดก หรือทายาท ผู้ได้รับมรดกสินค้านำเข้าที่ได้รับการยกเว้น หรือลดอัตราภาษี (ม.11 ว2 (4))
 bullet-hec.jpgผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (ม.56)
 bullet-hec.jpgผู้ชำระบัญชี และกรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันเลิกกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการเป็นนิติบุคคล และเลิกกิจการ โดยมีการชำระบัญชี (ม.58)
 bullet-hec.jpgผู้กระทำความผิดตาม ม.161,ม.162 (ม.163)