แจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
ส.2/38ค แบบแจ้งราคาขายสุรา ณ โรงงานสุรา [ดาวน์โหลด
P1 P2 P3]

งบเดือนต่าง ๆ
ก.ส.23-01 บัญชีงบเดือนแสดงวัตถุดิบการทำสุราบรรจุภาชนะ และการขนออกจากโรงงานสุรา (แบบ 4) ฉบับ 3 [ดาวน์โหลด
P1 P2]

ก.ส.23-02 บัญชีงบเดือนแสดงวัตถุดิบการทำสุราบรรจุภาชนะ และการขนออกจากโรงงานสุรา (แบบ 4) ฉบับ 4 [ดาวน์โหลด]
ก.ส.23-03 งบเดือนแสดงรายละเอียดการจำหน่ายสุราสามทับ และแอลกอฮอล์แปลงสภาพ[
ดาวน์โหลด]
ส.2/68 บัญชีงบเดือนแสดงสุราใช้ทำสินค้าและสินค้าที่บรรจุภาชนะแล้ว [ดาวน์โหลด
P1,P2]
ส.2/81 แสดงรายการรับ - จ่ายสุราคงเหลือของร้านขายส่งสุรา [
ดาวน์โหลด
]

 ชำระภาษีสรรพสามิต
ส.2/85 แบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร [ดาวน์โหลด
P1,P2,P3,P4 ]
สร.120-11 แบบรายการภาษีสุรา (สุรา) [
ดาวน์โหลด]
สสส.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [
ดาวน์โหลด
]

 

ขอยกเว้นภาษี คืนภาษี และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
ก.ส.25-01 แบบคำของดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุราที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว [
ดาวน์โหลด]
ส.2/84 การขอยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ตนทำในราชอาณาจักร ออกไปนอกราชอาณาจักร [ดาวน์โหลด
P1P2P3P4 P5P6]
สร.131-1 คำขอเครดิต (สุรา) [
ดาวน์โหลด]
สสส.1/05 แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [
ดาวน์โหลด
]