• การใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุรา และคำนวณภาษีสุราตามที่วัดได้จากเครื่องมือ คลิกที่นี่