สุรา

การคำนวณภาษีสุราใหม่

ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุรา 
วิธีการคำนวณภาษีสุรา 

 

อัตราภาษีของต่างประเทศ

- อัตราภาษีเบียร์ของประเทศต่างๆ
- อัตราภาษีไวน์ของประเทศต่างๆ
- อัตราภาษีแอลกอฮอล์ของประเทศต่างๆ

ข้อมูลเอทานอล

- ปริมาณการจำหน่ายเอทานอล

การกำหนดมูลค่าสุรา

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดมูลค่าของสุราที่ทำใน ราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดภาษี พ.ศ. 2552

สถิติข้อมูลต่าง ๆ

- รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ทำสุราตาม พรบ.สุรา พ.ศ.2493
- รายชื่อสถานที่ทำสุรากลั่นชุมชน
- รายชื่อสถานที่ทำสุราแช่ชุมชน

- ข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา (จำแนกตามชนิดสุรา) พ.ศ. 2542 - 2552
- ข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายสุรา (จำแนกตามชนิดสุรา) พ.ศ. 2553 (ม.ค.-มิ.ย)