วิธีการคำนวณภาษีสุรา แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1. วิธีการคำนวณภาษีสุราที่ทำในราชอาณาจักร ต้องคำนวณสองวิธีและเสียภาษีวิธีที่คำนวณเป็นเงินสูงกว่า
2. วิธีการคำนวณสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องคำนวณสองวิธี และเสียภาษีวิธีที่คำนวณเป็นเงินสูงกว่า

 1. วิธีการคำนวณภาษีสุราที่ทำในราชอาณาจักร ต้องคำนวณสองวิธีและเสียภาษีวิธีที่คำนวณเป็นเงินสูงกว่า

วิธีที่ 1 คำนวณภาษีในอัตราตามมูลค่าโดยใช้สูตรในการคำนวณดังนี้

1.jpg

วิธีที่ 2 คำนวณภาษีตามอัตราปริมาณ

2.jpg

ตัวอย่าง สุราขาว 40 ดีกรี ขนาดบรรจุ 0.625 ลิตร มีต้นทุนการผลิตบวกกำไรขวดละ 10 บาท คำนวณภาษีสุราได้ดังนี้

วิธีที่ 1 คำนวณภาษีสุราในอัตราตามมูลค่า

3.jpg

วิธีที่ 2 คำนวณภาษีตามสุราในอัตราตามปริมาณ

4.jpg

ดังนั้นต้องเสียภาษีสุรา 17.50 บาทต่อขวด

 2. วิธีการคำนวณสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องคำนวณสองวิธี และเสียภาษีวิธีที่คำนวณเป็นเงินสูงกว่า

วิธีที่ 1 การคำนวณภาษีสุราในอัตราตามมูลค่าโดยใช้สูตรการคำนวณดังนี้

5.jpg

วิธีที่ 2 คำนวณภาษีสุราในอัตราปริมาณ

6.jpg

ตัวอย่าง สุราวิสกี้ 40 ดีกรี ขนาดบรรจุ 0.7000 ลิตร มี ซี.โอ.เอฟ + อากร + ค่าธรรมเนียมอื่น 180 บาท คำนวณภาษีสุราได้ดังนี้

วิธีที่ 1 คำนวณภาษีสุราในอัตราตามมูลค่า

7.jpg

วิธีที่ 2 คำนวณภาษีสุราในอัตราตามปริมาณ

8.jpg

ดังนั้นต้องชำระภาษีสุรา 200 บาทต่อขวด