สนามแข่งม้าจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยให้คิดภาษีจากรายรับจากค่าผ่านประตู และรายรับที่หักจากเงินรางวัลจากการพนันแข่งม้า (ม้าชนะหักในอัตราร้อยละ 22.5 และม้ารองหักในอัตราร้อยละ 17.5)