ภาษีสรรพสามิต= รายรับค่าบริการ x อัตราภาษี
รายรับค่าบริการ= รายรับค่าผ่านประตู + รายรับที่หักจากเงินรางวัลจากการพนันแข่งม้าชนะและม้ารอง
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ= {รายรับค่าผ่านประตู + (รายรับที่หักจากเงินรางวัลจากการพนันแข่งม้าชนะ x 22.5) +
   (รายรับที่หักจากเงินรางวัลจากการพนันแข่งม้าชนะ x 17.5)} x อัตราภาษี

 ตัวอย่างการคำนวณภาษี 
            สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีรายรับค่าผ่านประตู 300,000 บาท และรายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้าชนะ 2,000,000 บาท รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้ารอง 1,000,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20

รายการ
ภาษีสนามแข่งม้า
1. รายรับจากค่าบัตรผ่านประตู
300,000
 
1.1 ภาษีสรรพสามิต 20% + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย (10% ของภาษีสรรพสามิต)
61,380
 
2. รายรับจากเงินรางวัลการพนันแข่งม้า
300,000
 
ม้าชนะ (WIN)
ม้ารอง (PLACE)
2.1 รายรับจากการพนันแข่งม้า
2,000,000
1,000,000
2.2 เงินรางวัลที่สนามแข่งม้าหักให้ผู้เล่นพนันม้า
1,550,000 (77.5%)
825,000 (82.5%)
2.3 เงินที่สนามแข่งม้าหักไว้ เป็นฐานในการคำนวณภาษีสรรพสามิต
450,000 (22.5%)
175,000 (17.5%)
2.4 ภาษีสรรพสามิต 20% + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย (10% ของภาษีสรรพสามิต)
99,000
38,500
รวมภาษีที่พึงต้องชำระ (1.1 + 2.4 + 2.5)
198,880 บาท
 

                               ผู้ประกอบการสนามแข่งม้า สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณภาษีค่าผ่านประตู


1. สมมุติให้ผู้ประกอบการสนามแข่งม้า มีรายรับจากบัตรค่าผ่านประตู = 300,000 บาท
การคำนวณ    ค่าบัตรผ่านประตูรวมภาระภาษีทั้งหมด = 300,000 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม= (300,000 x 7%) = 21,000 บาท
ฐานราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม= 300,000 - 21,000 บาท
= 279,000 บาท
       ค่าบัตรผ่านประตู 279,000 บาท จึงป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว
       สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 20 + ภาษีเก็บเพื่อกระทรวงมหาดไทยอีกร้อยละ 10
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ= (279,000 x 22%) = 61,380 บาท
ราคาค่าผ่านประตูที่ไม่รวมภาษีสรรพสามิต=279,000 – 61,380
= 217,620 บาท
          นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
โครงสร้างราคาค่าผ่านประตู
1. ราคาค่าผ่านประตูซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 217,620 บาท
2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 61,380 บาท
3. ราคาค่าผ่านประตูซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว
      (1) + (2) = 279,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณภาษีค่าผ่านประตู


1. สมมุติให้ผู้ประกอบการสนามแข่งม้า มีรายรับจากบัตรค่าผ่านประตู = 217,620 บาท (ยังไม่รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่ม)
    การคำนวณ   ค่าบัตรผ่านประตูยังไม่รวมภาระภาษี = 217,620 บาท
ภาษีสรรพสามิต= 217,620 x 0.22
    1 – (1.1 x 0.20)
= 47,876.40 / 0.78
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ= 61,380 บาท
ราคาค่าผ่านประตูที่รวมภาษีสรรพสามิต=217,620 – 61,380
= 279,000 บาท
          นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
โครงสร้างราคาค่าผ่านประตู
1. ราคาค่าผ่านประตูซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 217,620 บาท
2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 61,380 บาท
3. ราคาค่าผ่านประตูซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว
    (1) + (2) = 279,000 บาท

การคำนวณภาษีรายรับจากการพนันแข่งม้า


ตัวอย่างที่ 1     สมมุติ รายรับจากการพนันแข่งม้าที่หักไว้เป็นฐานในการคำนวณภาษี
2.1 ม้าชนะ (WIN)= 450,000 บาท
2.2 ม้ารอง (PLACE)= 175,000 บาท
เป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 20 + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ
2.1 ม้าชนะ (WIN)= (450,000 x 22%) = 99,000 บาท
2.2 ม้ารอง (PLACE)= (175,000 x 22%) = 38,500 บาท
     รวมภาษีที่สนามแข่งม้าต้องชำระ 61,380 + 99,000 + 38,500 = 198,880 บาท