• จดทะเบียนสรรพสามิต
  - ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1,P2]
  - ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ [ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • แจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
  - ภษ.01-44 แบบแจ้งราคาขาย พร้อมโครงสร้างราคาขาย [ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • งบเดือนต่าง ๆ
  - ภษ.01-42 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า [ดาวน์โหลด P1,P2]
   
 • ชำระภาษีสรรพสามิต
  - ภษ.01-12 แบบรายการภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1,P2]
  - ภษ.01-15 คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน [ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • ขอยกเว้นภาษี คืนภาษี และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
  - ภษ.01-33ก คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1, P2,P3]
  - ภษ.01-34 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตตามมาตรา ๑๐๒[๑] และ [๒] [ดาวน์โหลด P1, P2 ,P3]