• จดทะเบียนสรรพสามิต
  - ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ [ดาวน์โหลด P1,P2]
   
 • แจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
  - ภษ.01-44 แบบแจ้งราคาขาย พร้อมโครงสร้างราคาขาย [ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • งบเดือนต่าง ๆ
  - ภษ.01-42 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า [ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • ชำระภาษีสรรพสามิต
  - ภษ.01-12 แบบรายการภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-15 คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน [ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • ขอยกเว้นภาษี คืนภาษี และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
  - ภษ.01-28 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-28/1 แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
  [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-34 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตตามมาตรา ๑๐๒[๑] และ [๒] [ดาวน์โหลด P1, P2 ,P3]
  - ภษ.01-51 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต แก้วเลคคริสตัล และแก้วคริสตัลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น
  [ดาวน์โหลด P1,P2,P3]
  - ภษ.01-51/1 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตแก้วเลคคริสตัลและแก้วคริสตัลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออก [กรณีวางหนังสือค้ำประกัน] [ดาวน์โหลดP1, P2, P3, P4]