• จดทะเบียนสรรพสามิต
  - ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ[ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • แจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
  - ภษ.01-44 แบบแจ้งราคาขาย พร้อมโครงสร้างราคาขาย [ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • งบเดือนต่าง ๆ
  - ภษ.01-42 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า[ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • ชำระภาษีสรรพสามิต
  - ภษ.01-12 แบบรายการภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1, P2 ]
  - ภษ.01-14 ขอชำระภาษีประเภทสินค้าที่ใช้แสตมป์ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-15 คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน [ดาวน์โหลด P1, P2]
   
 • ขอยกเว้นภาษี คืนภาษี และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
  - ภษ.01-28 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-28/1 แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
  [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-34 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตตามมาตรา ๑๐๒(๑) และ (๒) [ดาวน์โหลด P1, P2, P3]
  - ภษ.01-37 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ [ดาวน์โหลด P1, P2]
  - ภษ.01-38 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ [ดาวน์โหลด]
  - ภษ.01-39 คำขอรับคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ [ดาวน์โหลด P1, P2]