ลักษณะพิเศษของการจัดเก็บภาษี คือ การยกเว้นภาษี

  • น้ำมันหอม
  • น้ำหอม และหัวน้ำหอมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534)