• น้ำหอมเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 15 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม