ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
ระบบจดทะเบียนสรรพสามิต
   ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ [ดาวน์โหลด]
 
ระบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
   ก.ส.32-01 แบบการแจ้งราคาขายยาเส้นหรือยาสูบ [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-44 แบบแจ้งราคาขาย [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ [ดาวน์โหลด ]
   ส.2/38ค แบบแจ้งราคาขายสุรา ณ โรงงานสุรา [ดาวน์โหลด ]
 
ระบบควบคุมการผลิตและจำหน่าย (งบเดือน)
   ก.ส.23-01 บัญชีงบเดือนแสดงวัตถุดิบการทำสุราบรรจุภาชนะ และการขนออกจากโรงงานสุรา (แบบ 4) ฉบับ 3 [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ก.ส.23-02 บัญชีงบเดือนแสดงวัตถุดิบการทำสุราบรรจุภาชนะ และการขนออกจากโรงงานสุรา (แบบ 4) ฉบับ 4 [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ก.ส.23-03 งบเดือนแสดงรายละเอียดการจำหน่ายสุราสามทับ และแอลกอฮอล์แปลงสภาพ [ดาวน์โหลด]
   ก.ส.43-01 งบเดือนไพ่ [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-42 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ [ดาวน์โหลด ]
   ย.ส.04-01 งบเดือนแสดงยอดจำนวนรับและขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแลตที่ผลิตในประเทศ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.04-02 งบเดือนแสดงยอดจำนวนรับและขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแลตที่ผลิตในต่างประเทศ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.304 บัญชีใบยาแห้ง [ดาว์นโหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.406 งบเดือนใบยาแห้งของผู้อบใบยา [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.407 งบเดือนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น/ยาสูบ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.411 งบเดือนการซื้อใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบเวอร์ยิเนีย [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ ]
   ย.ส.411/1 งบเดือนใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.411/3 งบเดือนการซื้อใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบเตอร์กิช [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.412 งบเดือนการผลิตและนำยาสูบ/ยาเส้นเข้าเก็บในโกดังยาสูบ/ยาเส้น [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.413 งบเดือนการนำยาสูบ/ยาเส้นออกจากโกดังยาสูบ/ยาเส้น [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.414 รายการแสดงจำนวนยาสูบ/ยาเส้นที่นำออกจากโรงอุสหากรรมยาสูบที่ขอเสียค่าแสตมป์ยาสูบประจำสัปดาห์ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.415 งบเดือนการนำยาสูบ/ยาเส้นออกจากโรงอุตสากรรมยาสูบ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ส.2/68 บัญชีงบเดือนแสดงสุราใช้ทำสินค้า และสินค้าที่บรรจุภาชนะแล้ว [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ส.2/81 แสดงรายการรับ-จ่ายสุราคงเหลือของร้านขายส่งสุรา [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
 
ระบบชำระภาษีสรรพสามิต
   ก.ส.14-01 ใบส่งเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ก.ส.14-02 ใบขอรับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ก.ส.14-03 บัญชีสรุปกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ก.ส.14-04 ใบส่งเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ก.ส.14-05 ใบขอรับเงินคืนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ก.ส.14-06 บัญชีสรุป (ส่งเงิน/ขอรับเงินคืน) จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ภษ.01-12 แบบรายการภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-12ก แบบรายการภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด  อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ภษ.01-14 ขอชำระภาษีประเภทสินค้าที่ใช้แสตมป์ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี [ดาวน์โหลด ]
 

 ภษ.01-14/1   ภษ.01-14/2

แบบขอเบิกแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ชำระภาษีสรรพสามิตแล้ว [ดาวน์โหลด ]         แบบเบิกแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศล่วงหน้า [ดาวน์โหลด ]

   ภษ.01-15 คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน [ดาวน์โหลด ]
  ภษ.01-17 คำขอยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีรวมกัน ตามมาตรา 53 วรรคสามแห่งพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 [ดาวน์โหลด ]
   ส.2/85 แบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร [ดาวน์โหลด ]
   สบ.103 แบบรายการภาษีสุรา [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   สร.120-11 แบบรายการภาษีสุรา [ดาวน์โหลด]
   สสส.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
 
ระบบขอยกเว้นภาษี คืนภาษี ลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
   ก.ส.25-01 แบบคำของดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุราที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   พ.01 แบบขอส่งไพ่ออกไปนอกราชอาณาจักร [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ภษ.01-28 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราขอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-28/1 แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-28/2 แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-29        แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด ]   
   ภษ.01-30 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ภษ.01-33ก คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ภษ.01-34 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตตามมาตรา ๑๐๒(๑) และ (๒) [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-35 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๒ (๓) [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-36 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๒ (๔) [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ ]
   ภษ.01-36/1 คำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อนำไปเติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๒ (๔) [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ภษ.01-37 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-38 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-39 คำขอรับคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-45 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-46 แบบแจ้งตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-46/1 คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน [ดาวน์โหลด]
   ภษ.01-46ก คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-46ข คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ [ดาวน์โหลด ]
   ภษ.01-51 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต แก้วเลคคริสตัล และแก้วคริสตัลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ภษ.01-51/1 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต แก้วเลคคริสตัล และแก้วคริสตัลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออก (กรณีวางหนังสือค้ำประกัน) [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ย.ส.01-07 หนังสือแสดงรายละเอียดการส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปขายนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   ส.2/84 การขอยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ตนทำในราชอาณาจักร ออกไปนอกราชอาณาจักร [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   สค.01 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าขออนุญาตจำหน่ายหรือนำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ [ดาวน์โหลด ]
   สบ.105 คำขอเครดิตค่าภาษี [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   สร.131-1 คำขอเครดิต [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]
   สสส.1/05 แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ]