อัตราภาษีร้อยละ 10 + อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย (10% ของภาษีสรรพสามิต) โดยจัดเก็บจากฐานภาษี คือ รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง