จดทะเบียนสรรพสามิต

  • ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1 P2]
  • ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ [ดาวน์โหลด P1 P2]

 แจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

  • ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ [ดาวน์โหลด P1]

งบเดือนต่าง ๆ

  • ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ [ดาวน์โหลด P1 P2]

ชำระภาษีสรรพสามิต

  • ภษ.01-12ก แบบรายการภาษีสรรพสามิต [ดาวน์โหลด P1 P2]
  • ภษ.01-15 คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน [ดาวน์โหลด P1 P2]

ขอยกเว้นภาษี คืนภาษี และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต

  • ภษ.01-34 คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตตามมาตรา ๑๐๒(๑) และ (๒) [ดาวน์โหลด P1 P2 P3]