ค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ มีวิธีการคำนวณดังนี้

tax2.jpg