เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  

SS001.jpg

ตรากรมPng.png
หน่วยงานภายใน

but.gifกลุ่มตรวจสอบภายใน
but.gifสำนักงานเลขานุการกรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
but.gifสำนักบริหารการคลังและรายได้
but.gifสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
but.gifศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
but.gifสำนักกฎหมาย
but.gifสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
but.gifสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
but.gifสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
but.gifสำนักแผนภาษี
but.gifกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
but.gifกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
but.gifกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
but.gifสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 
สรรพสามิตภาคที่ 1
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 but.gifสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท but.gifสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี but.gifสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 but.gifสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 but.gifสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
but.gifสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1  
 
สรรพสามิตภาคที่ 2
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 but.gifสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี but.gifสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา but.gifสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 but.gifสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 but.gifสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ตราด but.gifสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
but.gifสรรพสามิตพื้นที่นครนายก  
 
สรรพสามิตภาคที่ 3
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 but.gifสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
but.gifสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา but.gifสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ but.gifสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
but.gifสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ but.gifสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร but.gifสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
 
สรรพสามิตภาคที่ 4
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 but.gifสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
but.gifสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ but.gifสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น but.gifสรรพสามิตพื้นที่เลย
but.gifสรรพสามิตพื้นที่นครพนม but.gifสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
but.gifสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม but.gifสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร but.gifสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 
สรรพสามิตภาคที่ 5
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 but.gifสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
but.gifสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ but.gifสรรพสามิตพื้นที่แพร่
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน but.gifสรรพสามิตพื้นที่น่าน
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง but.gifสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
but.gifสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย but.gifสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 
สรรพสามิตภาคที่ 6
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 but.gifสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
but.gifสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร but.gifสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ตาก but.gifสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
but.gifสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ but.gifสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร  
 
สรรพสามิตภาคที่ 7
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 but.gifสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 but.gifสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 but.gifสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
but.gifสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี but.gifสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ but.gifสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
 
สรรพสามิตภาคที่ 8
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 but.gifสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
but.gifสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ but.gifสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร but.gifสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
but.gifสรรพสามิตพื้นที่พังงา but.gifสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
 
สรรพสามิตภาคที่ 9
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 but.gifสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ตรัง but.gifสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
but.gifสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส but.gifสรรพสามิตพื้นที่สงขลา
but.gifสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี but.gifสรรพสามิตพื้นที่สตูล
 
สรรพสามิตภาคที่ 10
but.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 but.gifสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
but.gifสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 but.gifสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
but.gifสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 but.gifสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

 รัฐบาลไทย  

กรุณาเลือกกระทรวงตามที่ต้องการ
arroww.jpgสำนักนายกรัฐมนตรี
arroww.jpgกระทรวงกลาโหม
arroww.jpgกระทรวงการคลัง
arroww.jpgกระทรวงการต่างประเทศ
arroww.jpgกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
arroww.jpgกระทรวงศึกษาธิการ
arroww.jpgกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
arroww.jpgกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
arroww.jpgกระทรวงคมนาคม
arroww.jpgกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
arroww.jpgสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
arroww.jpgกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
arroww.jpgกระทรวงพลังงาน
arroww.jpgกระทรวงพาณิชย์
arroww.jpgกระทรวงมหาดไทย
arroww.jpgกระทรวงยุติธรรม
arroww.jpgกระทรวงแรงงาน
arroww.jpgกระทรวงวัฒนธรรม
arroww.jpgกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
arroww.jpgกระทรวงสาธารณสุข
arroww.jpgกระทรวงอุตสาหกรรม
arroww.jpgหน่วยงานอิสระ

กระทรวงกลาโหม.gif
กระทรวงกลาโหม

 
 but.gifกรมราชองครักษ์  but.gifสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
 but.gifกองบัญชาการทหารสูงสุด  but.gifกรมการเงินทหารเรือ
 but.gifศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ  but.gifกรมจเรทหารเรือ
 but.gifโรงเรียนเตรียมทหาร  but.gifสำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
 but.gifโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  but.gifสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 but.gifโรงเรียนนายร้อย จปร.  but.gifกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 but.gifวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า  but.gifสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
 but.gifวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  but.gifการท่าเรือสัตหีบ
 but.gifกรมกิจการพลเรือน  but.gifราชนาวีสโมสร
 but.gifกรมแผนที่ทหาร  but.gifสำนักงานทหารเรือหญิงผู้ใหญ่
 but.gifกองทัพบก  but.gifสนามกอล์ฟราชนาวี บางนา
 but.gifศูนย์บริการข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชนกองทัพบก  but.gifกองทัพอากาศไทย
 but.gifสมาคมแม่บ้านทหารบก  but.gifสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 but.gifท่องเที่ยวทัพบก  but.gifสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ
 but.gifกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก  but.gifพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
 but.gifสายทหาร  but.gifสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
 but.gifสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์)  but.gifหอสมุดกองทัพอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
 but.gifกองทัพเรือ  but.gifสำนักงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ
 but.gifสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ  but.gifเครือข่ายวิทยุ อสมท.
 but.gifกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ  but.gifกรมสื่อสารทหารอากาศ
 but.gifกรมสื่อสารทหารเรือ  but.gifกรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ
 but.gifกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  but.gifโรงเรียนนายเรืออากาศ
   กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงการคลัง.gif
กระทรวงการคลัง
 
 but.gifสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  but.gifธนาคารออมสิน
 but.gifสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  but.gifธนาคารกรุงไทย
 but.gifกรมธนารักษ์  but.gifสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 but.gifกรมบัญชีกลาง  but.gifโรงงานยาสูบ
 but.gifกรมสรรพสามิต  but.gifองค์การสุรา
 but.gifกรมสรรพากร  but.gifบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 but.gifกรมศุลกากร  but.gifธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 but.gifสำนักบริหารหนี้สาธารณะ  but.gifบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 but.gifสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  but.gifบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
 but.gifธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  but.gifกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 but.gifไทยตำบล  but.gifสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 but.gifธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  but.gifสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
 but.gifธนาคารอาคารสงเคราะห์  
    กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงการต่างประเทศ.gif
กระทรวงการต่างประเทศ
 
 but.gifสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
 but.gifกรมวิเทศสหการ
 but.gifกรมอาเซียน
 but.gifกรมการกงสุล
 กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.gif
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
 but.gifการกีฬาแห่งประเทศไทย  but.gifสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
 but.gifสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  but.gifสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
 but.gifคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  but.gifโฮมสเตย์
 but.gifการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  but.gifสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย
 but.gifสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  but.gifสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
 but.gifกลุ่มประสานกิจการภาพยนตร์  but.gifสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 but.gifสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  but.gifสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 but.gifโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  but.gifสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 but.gifสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  but.gifสมาคมคาราเต้-โด
 but.gifสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  but.gifลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 but.gifสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย  but.gifสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
 but.gifสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย  but.gifสมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
    กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.gif
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 but.gifกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 but.gifสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 but.gifสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
 but.gifการเคหะแห่งชาติ
 but.gifสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 but.gifโครงการบ้านมั่นคง
 กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.gif
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
but.gif กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ but.gif สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
but.gif กรมชลประทาน but.gif สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
but.gif กรมปศุสัตว์ but.gif สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
but.gif กรมประมง but.gif สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
but.gif กรมป่าไม้ but.gif สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
but.gif กรมพัฒนาที่ดิน but.gif องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
but.gif กรมวิชาการเกษตร but.gif องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
but.gif กรมส่งเสริมการเกษตร but.gif องค์การสะพานปลา
but.gif กรมส่งเสริมสหกรณ์  
    กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.gif
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 but.gifกรมควบคุมมลพิษ  but.gifกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 but.gifกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  but.gifกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 but.gifกรมทรัพยากรธรณี  but.gifสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 but.gifกรมทรัพยากรน้ำ  but.gifองค์การจัดการน้ำเสีย
 but.gifกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
    กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.gif
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 but.gifกรมอุตุนิยมวิทยา
 but.gifสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 but.gifบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
 but.gifบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 but.gifบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 but.gifสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 but.gifศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงพลังงาน.gif
กระทรวงพลังงาน
 
 but.gifกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  but.gifการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 but.gifกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  but.gifสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 but.gifกรมธุรกิจพลังงาน  but.gifบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 but.gifสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  but.gifบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
    กลับขึ้นด้านบน
 
 
กระทรวงพาณิชย์p.png
กระทรวงพาณิชย์
 
 but.gifสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  but.gifกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 but.gifกรมการค้าภายใน  but.gifกรมการประกันภัย
 but.gifกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  but.gifกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 but.gifกรมส่งเสริมการส่งออก  but.gifองค์การคลังสินค้า
   กลับขึ้นด้านบน
 
 
กระทรวงมหาดไทย.gif
กระทรวงมหาดไทย
 
but.gif กรมการปกครอง but.gif การประปานครหลวง
but.gif กรมการพัฒนาชุมชน but.gif การประปาส่วนภูมิภาค
but.gif กรมการโยธาธิการและผังเมือง but.gif การไฟฟ้านครหลวง
but.gif กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น but.gif การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
but.gif กรมที่ดิน but.gif องค์การตลาด
but.gif กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงยุติธรรม.gif
กระทรวงยุติธรรม
 
but.gif กรมคุมประพฤติ but.gif สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
but.gif กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ but.gif สำนักงานกิจการยุติธรรม
but.gif กรมบังคับคดี but.gif กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
but.gif กรมราชทัณฑ์ but.gif สภาทนายความ
but.gif กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
but.gif สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
    กลับขึ้นด้านบน
 
 
กระทรวงแรงงาน.gif
กระทรวงแรงงาน
 
but.gif กรมการจัดหางาน
but.gif กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
but.gif สำนักงานประกันสังคม
but.gif สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
but.gif สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย
but.gif วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
but.gif สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
but.gif กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  กลับขึ้นด้านบน
 
 
กระทรวงวัฒนธรรม.gif
กระทรวงวัฒนธรรม
 
but.gif กรมการศาสนา
but.gif สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
but.gif สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
but.gif ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
but.gif กรมศิลปากร
but.gif สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี.gif
กระทรวงวิทยาศาสตร์
 
 but.gifสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  but.gifศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 but.gifสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  but.gifศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 but.gifสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  but.gifศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
 but.gifสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  but.gifสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ( สสวท .)
 but.gifองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  but.gifสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
 but.gifศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ  but.gifกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 but.gifสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  but.gifสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 but.gifศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  but.gifศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลับขึ้นด้านบน
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.gif
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 but.gifสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  but.gifศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว
 but.gifสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  but.gifศูนย์ปฏิบัติการ gpa & pr สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 but.gifสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  but.gifศูนย์สารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการ
 but.gifสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  but.gifศูนย์วิจัยและพัฒนา
 but.gifมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  but.gifกรมพลศึกษา
 but.gifมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  but.gifสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
 but.gifคุรุสภา  but.gifโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ited)
 but.gifสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  but.gifศูนย์บริหารโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
 but.gifสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  but.gifสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสำนักงานอธิการบดี
 but.gifสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  but.gifเอนทรานซ์
    กลับขึ้นด้านบน
 
 
กระทรวงสาธารณสุข.gif
กระทรวงสาธารณสุข
 
 but.gifสถาบันพระบรมราชชนก  but.gifสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 but.gifกรมการแพทย์  but.gifสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 but.gifสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  but.gifสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
 but.gifกองควบคุมโรค  but.gifสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 but.gifสำนักโรคไม่ติดต่อ  but.gifสำนักงานโครงการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (ihpp)
 but.gifสถาบันบำราศนราดูร  but.gifสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.)
 but.gifสถาบันราชประชาสมาสัย  but.gifสำนักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
 but.gifศูนย์นเรนทร  but.gifเครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน
 but.gifกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  but.gifเครือข่ายพลังปัญญาทางสุขภาพ (hin)
 but.gifสถาบันการแพทย์แผนไทย  but.gifสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 but.gifกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  but.gifสถาบันโรคผิวหนัง
 but.gifสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  but.gifสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 but.gifกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ  but.gifสถาบันธัญญารักษ์
 but.gifสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  but.gifสถาบันพยาธิวิทยา
 but.gifกรมสุขภาพจิต  but.gifองค์การเภสัชกรรม
 but.gifกรมอนามัย  
    กลับขึ้นด้านบน
 
กระทรวงอุตสาหกรรม.gif
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 but.gifกรมโรงงานอุตสาหกรรม  but.gifสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 but.gifกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  but.gifสถาบันอาหาร
 but.gifสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  but.gifสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 but.gifกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  but.gifสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 but.gifสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  but.gifสถาบันยานยนต์
 but.gifสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  but.gifสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 but.gifสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  but.gifสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
 but.gifการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  but.gifสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 but.gifสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  but.gifกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 but.gifสถาบัน ไทย - เยอรมัน  but.gifสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   
    กลับขึ้นด้านบน
 
 
กระทรวงคมนาคม.gif
กระทรวงคมนาคม
 
 but.gifกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี
 but.gifศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 but.gifนำร่องศรีราชา
 but.gifกรมการขนส่งทางอากาศ
 but.gifกรมการขนส่งทางบก
 but.gifกรมทางหลวง
 but.gifสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 but.gifการรถไฟแห่งประเทศไทย
 but.gifการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 but.gifการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 but.gifการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 but.gifองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
 but.gifองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 but.gifสถาบันการบินพลเรือน
 but.gifบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 but.gifบริษัท ขนส่ง จำกัด
 but.gifบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 but.gifบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
 but.gifบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
 but.gifบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 กลับขึ้นด้านบน
 
 
สำนักนายกรัฐมนตรี.gif
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
 but.gifสำนักงบประมาณ  but.gifสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 but.gifกรมประชาสัมพันธ์  but.gifสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 but.gifสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  but.gifสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 but.gifสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  but.gifสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 but.gifสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  but.gifสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 but.gifสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
    กลับขึ้นด้านบน
 
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.gif
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 but.gifจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  but.gifวิทยาเขตกาฬสินธุ์
 but.gifมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  but.gifวิทยาเขตขอนแก่น
 but.gifมหาวิทยาลัยขอนแก่น  but.gifวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 but.gifมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  but.gifวิทยาเขตจันทบุรี
 but.gifมหาวิทยาลัยทักษิณ  but.gifวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 but.gifมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  but.gifวิทยาเขตตาก
 but.gifมหาวิทยาลัยนเรศวร  but.gifวิทยาเขตทักษิณ
 but.gifมหาวิทยาลัยบูรพา  but.gifวิทยาเขตนครพนม
 but.gifมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  but.gifวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 but.gifมหาวิทยาลัยมหิดล  but.gifวิทยาเขตนนทบุรี
 but.gifมหาวิทยาลัยแม่โจ้  but.gifวิทยาเขตน่าน
 but.gifมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  but.gifวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 but.gifมหาวิทยาลัยศิลปากร  but.gifวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
 but.gifมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  but.gifวิทยาเขตปทุมธานี
 but.gifมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  but.gifวิทยาเขตปราจีนบุรี
 but.gifสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  but.gifวิทยาเขตปัตตานี
 but.gifสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  but.gifวิทยาเขตพณิชยการพระนคร
 but.gifสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  but.gifวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 but.gifมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  but.gifวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
 but.gifมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  but.gifวิทยาเขตพระนครเหนือ
 but.gifมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  but.gifวิทยาเขตพระนครใต้
 but.gifมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  but.gifวิทยาเขตพิษณุโลก
 but.gifมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  but.gifวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 but.gifมหาวิทยาลัยรามคำแหง  but.gifวิทยาเขตภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยเอกชน  but.gifวิทยาเขตภาคใต้
 but.gifมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  but.gifวิทยาเขตลำปาง
 but.gifมหาวิทยาลัยเกริก  but.gifวิทยาเขตวังไกลกังวล
 but.gifมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  but.gifวิทยาเขตศรีวิชัย
 but.gifมหาวิทยาลัยชินวัตร  but.gifวิทยาเขตศาลายา
 but.gifมหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น  but.gifวิทยาเขตสกลนคร
 but.gifมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  but.gifวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 but.gifมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  but.gifวิทยาเขตสุรินทร์
 but.gifมหาวิทยาลัยพายัพ  but.gifวิทยาเขตหนองบัวลำภู
 but.gifมหาวิทยาลัยรังสิต  but.gifวิทยาเขตอุบลราชธานี
 but.gifมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  but.gifวิทยาเขตอุเทนถวาย
 but.gifมหาวิทยาลัยศรีปทุม  but.gifวิทยาเขตเชียงราย
 but.gifมหาวิทยาลัยสยาม  but.gifวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
 but.gifมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  but.gifวิทยาเขตเทเวศร์
 but.gifมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  but.gifวิทยาเขตเพาะช่าง
 but.gifมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  but.gifวิทยาเขตโชติเวช
 but.gifมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 but.gifมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 but.gifมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)  but.gifมหาวิทยาลัยาชภัฏกาฬสินธุ์
 but.gifมหาวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์ - แสตมฟอร์ด  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 but.gifมหาวิทยาลัยคริสเตียน  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 but.gifมหาวิทยาลัยณิวัฒนา  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 but.gifมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 but.gifวิทยาลัยภาคกลาง  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 but.gifมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
 but.gifมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 but.gifมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 but.gifมหาวิทยาลัยราชธานี  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 but.gifมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 but.gifวิทยาลัยดุสิตธานี  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 but.gifวิทยาลัยทองสุข  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 but.gifวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 but.gifวิทยาลัยมิชชั่น  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 but.gifวิทยาลัยรัชต์ภาคย์  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 but.gifวิทยาลัยแสงธรรม  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 but.gifวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 but.gifวิทยาลัยเซาธ์อิสบางกอก  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 but.gifวิทยาลัยปทุมธานี  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 but.gifวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 but.gifวิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 but.gifวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 but.gifวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 but.gifวิทยาลัยสันตพล  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 but.gifวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 but.gifวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 but.gif วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ  but.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 but.gifวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 but.gifวิทยาลัยศรีโสภณ  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 but.gifวิทยาลัยตาปี  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 but.gif วิทยาลัยอิสลามยะลา  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 but.gifวิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติ  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 but.gifวิทยาลัยโยนก  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 but.gifวิทยาลัยลุ่มแม่น้ำปิง  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 but.gifวิทยาลัยพิษณุโลก  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 but.gifวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 but.gifมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 but.gifวิทยาลัยภาคกลาง  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 but.gifมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  but.gifมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 but.gifวิทยาลัยกรุงธน - เชียงราย  
 but.gifวิทยาลัยนครราชธานี  
 but.gifวิทยาลัยอินเตอร์เทค - ลำปาง  
    กลับขึ้นด้านบน
 
 
หน่วยงานอิสระ
but.gif สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง but.gif สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
but.gif สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ but.gif สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
but.gif สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ but.gif ธนาคารแห่งประเทศไทย
but.gif สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ but.gif สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
but.gif สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน but.gif ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    กลับขึ้นด้านบน
 

 

 

SS003.jpg

 

top-banner.gif

logo_01.gif

 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
การผลิตแอลกอฮอล์
การผลิตแก๊สโซฮอล์ และดีโซฮอล์
การผลิตไบโอดีเซล
โครงการอื่น ๆ

 

logo_03.jpg

 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

logo_02.jpg

มูลนิธิชัยพัฒนา

logo_04.jpg

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

logo_03.jpg

กรมชลประทาน

logo_06.jpg

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

logo_07.jpg

สภากาชาดไทย

logo_08.jpg

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

logo_09.jpg

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

logo_10.jpg

มูลนิธิโครงการหลวง

logo_11.jpg

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์

logo_12.jpg

มูลนิธิอานันทมหิดล

  กลับขึ้นด้านบน