การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฏหมาย
 
bullet1.jpg การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฏหมายตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  bullet-hec.jpg บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้า ที่นำมาใช้เป็นวัตุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า คลิกที่นี่
  bullet-hec.jpg ร่าง ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า คลิกที่นี่