• ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
    คลิกที่นี่
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 26) คลิกที่นี่
  • หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตทำและขายสุราแช่ชุมชน และสุรากลั่นชุมชน คลิกที่นี่
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่
  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่