ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่

 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) (ฉบับที่ 31) คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88) คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) (ฉบับที่ 30) คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 87) คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพสามิตเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต และออกใบอนุญาตให้นำสุรา ยาสูบ ไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ผ่านระบบ NATIONAL SINGLE WINDOW พ.ศ.๒๕๕๓ คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 สำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง ชนิดอื่นๆ นอกจากชนิดที่ใช้กับรถยนต์ คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 351/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 9) คลิ๊กที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. 2553คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 223/2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 8) คลิกที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553คลิกที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊กที่นี่
 • คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 129/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คลิกที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผ่อนผันให้ผู้เดินทางนำยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน แต่ต้องชำระค่าแสตมป์ยาสูบโดยการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบตามวิธีการที่กำหนด คลิกที่นี่
 • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 คลิกที่นี่
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่