เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต > วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  

วิสัยทัศน์

bullet1.jpg ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 

พันธกิจ

bullet1.jpg จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง

bullet1.jpg ส่งเสริมนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

bullet1.jpg  ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

bullet1.jpg  บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

bullet1.jpg  นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

bullet1.jpg  บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

bullet1.jpg  ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ

 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (2560 - 2564) คลิกที่นี่

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกที่นี่

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกที่นี่

bullet1.jpg  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกที่นี่

bullet1.jpg  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิกที่นี่

bullet1.jpg  ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 9 ธันวาคม 2554 คลิกที่นี่

bullet1.jpg  ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 เมษายน 2554 คลิกที่นี่

bullet1.jpg  ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 คลิกที่นี่

 

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปี 2554

bullet1.jpg  รายละเอียด ปี 2555 คลิกที่นี่

bullet1.jpg  รายละเอียด ปี 2554 คลิกที่นี่
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังและยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

bullet1.jpg  รายละเอียด ปี 2555 คลิกที่นี่

bullet1.jpg  รายละเอียด ปี 2554 คลิกที่นี่

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อองค์การ SWOT

bullet1.jpg  รายละเอียด ปี 2555 คลิกที่นี่

bullet1.jpg  รายละเอียด ปี 2554 คลิกที่นี่
 

ปรับปรุงล่าสุด 18 ธันวาคม 2555