เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต > ค่านิยมกรมสรรพสามิต

  

 StarsBigExcise.jpg

 

ค่านิยมกรมสรรพสามิต

ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต

S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)

T = Transparency (ความโปร่งใส)

A = Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ)

R = Rapid & Simplicity
       (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)

S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

ดาวน์โหลด์ต้นแบบ คลิกที่นี่ !!