เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต > คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน

  

 

bullet1.jpgคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1505/2560   คลิกที่นี่   (5/10/2560)
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 
   
bullet1.jpgคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 728/2559 
 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  คลิกที่นี่ 
   
 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 727/2559 
 

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค  คลิกที่นี่

 
   
bullet1.jpgคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 394/2559  
 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน คลิกที่นี่ 
   
bullet1.jpgคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 393/2559  
 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค คลิกที่นี่ 
   
bullet1.jpgคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 50/2559  
 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่ 
   
bullet1.jpgคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 191/2558  
 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่ 
   
bullet1.jpgคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 623/2557 
 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  คลิกที่นี่ 
   
bullet1.jpgคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 614/2557 
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   คลิกที่นี่ 
   
bullet1.jpgคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 613/2557 
 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค  คลิกที่นี่