เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต > การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม > คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๔๔๒

  

     คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552