เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต > การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม > ข้าราชการพลเรือนดีเด่น/ซื่อสัตย์สุจริต

  

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

 เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

 เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

 เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความสื่อสัตย์สุจริต 2560