เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต > ทำเนียบผู้บริหารกรมสรรพสามิต

  

 ทำเนียบผู้บริหารกรมสรรพสามิต

 กฤษฎา จีนะวิจารณะ.jpg

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

T-Tammasak-onAir.jpg  T-wilai-onAir.jpg T-sujitra-onAir.jpg

 นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

 นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม   ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ 

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

ทางสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต

  

และบริหารการจัดเก็บภาษี


 

T-Panya-onAir.jpg ว่าง.jpg รูปท่านรองสดสี.jpg รูปท่านวรธรรม.jpg
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ ว่าง นางสดศรี พงศ์อุทัย นายวรวรรธน์ ภิญโญ
รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี