เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต > คำรับรองปฏิบัติราชการ

  

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 และ 2555"ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากความพยายาม ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้เงื่อนไข ความท้าทาย โอกาสและข้อจำกัดที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงขอให้ใช้ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการและไม่สมควรนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับ"

 

ประจำปี 2556
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 9 เดือน คลิกที่นี่
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่
   
ประจำปี 2555
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
   
ประจำปี 2554
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554) คลิกที่นี่
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 9 เดือน (เมษายน 2553 - มิถุนายน 2554) คลิกที่นี่
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
   
ประจำปี 2553
bullet1.jpgรายงานผลการประเมินตนเองของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 (รอบ 12 เดือน) คลิกที่นี่
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 9 เดือน คลิกที่นี่
bullet1.jpgตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลคำรับรองการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2552
ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet1.jpgรายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) คลิกที่นี่
bullet1.jpgรายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card รอบ 9 เดือน ตุลาคม 2551 - มิถุนายน 2552) คลิกที่นี่
bullet1.jpgรายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552) คลิกที่นี่
   
ประกาศยกย่องชมเชยนักบริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
bullet1.jpgประกาศยกย่องชมเชยนักบริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (หลังอุทธรณ์) คลิกที่นี่
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2551
bullet1.jpgรายละเอียดตัวชี้วัด คลิกที่นี่
bullet1.jpgตารางคำรับรองกำหนดผู้รับผิดชอบ (ภายใน) กรมสรรพสามิตปี 51 คลิกที่นี่
bullet1.jpgตารางคำรับรองกำหนดผู้รับผิดชอบ (ภายนอก) กรมสรรพสามิตปี 51 คลิกที่นี่
bullet1.jpgข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือน
 bullet-hec.jpgรายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card) ปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551) คลิกที่นี่
 bullet-hec.jpgรายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card) ปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - มิถุนายน 2551) คลิกที่นี่
 bullet-hec.jpgรายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card) ปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551) คลิกที่นี่
 bullet-hec.jpgเอกสารตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 9 เดือน (4 พ.ย 2551) คลิกที่นี่
 bullet-hec.jpgเอกสารตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน (4 พ.ย 2551) คลิกที่นี่
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2550 คลิกที่นี่
bullet1.jpg รายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card) ปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550) คลิกที่นี่
bullet1.jpgรายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card) ปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 - มิถุนายน 2550) คลิกที่นี่
bullet1.jpgรายงานการประเมินผลตนเองของกรมสรรพสามิต (SAR Card) ปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550) คลิกที่นี่
bullet1.jpg การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 คลิกที่นี่
bullet1.jpgการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 คลิกที่นี่
  Rg1-footer.jpg
bullet1.jpgผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่
bullet1.jpgข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือน
bullet1.jpg

ดาวน์โหลด

 bullet-hec.jpgเอกสารตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือน (30 เม.ย. 2550) คลิกที่นี่