เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต > คำสั่งมอบอำนาจ

  
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 575/2560
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสังกรมสรรพสามิต ที่ 512/2560 
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสังกรมสรรพสามิต ที่ 511/2560 
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 481/2560 
   เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  (ฉบับที่ 17)  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 702/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 16) คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 19/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกทีนี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 19/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 505/255ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 324/255ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 43/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 571/2557 ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2557 
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 525/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน  2557
  มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 716/2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg   คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 478/2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556
  เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 718/2555 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2555 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 109/2555 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2555 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 393/2554 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2554 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 223/2554 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2554 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 28/2554 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2554 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 488/2553 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

  คลิกที่นี่
   
bullet1.jpg  ตารางการสรุปมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี    คลิกที่นี่  
   
bullet1.jpg  คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่  697/2555 ลงวันที่ 11 ธ.ค 2555 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน
  อธิบดีกรมสรรพสมิต ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่ 7)   คลิกที่นี่   bullet1.jpg   คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 487/2553 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน  
    อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) คลิกที่นี่  bullet1.jpg   คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 352/2553 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน  
  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) คลิกที่นี่  
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 57/2553 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 261/2552 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2552 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 681/2551 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2551 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 669/2550 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

สรุปรวมที่แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต

  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 486/2553 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2553 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่

  เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 448/2553 ลงวันที่ 6 ต.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 610/2552 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2552 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 513/2552 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2552 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
   

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 428/2552 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2552 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ

 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่

 

bullet1.jpg

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 380/2551 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2551 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  คลิกที่นี่